โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ประเทศกัมพูชา

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวม 

โรงพยาบาลเด็กอังกอร์

จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

https://angkorhospital.org/

https://www.facebook.com/AHCinternational/

 

โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลตลอดจนเป็นโรงพยาบาลที่ให้การศึกษาด้านกุมารเวชศาสตร์ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาในการจัดหาบริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเด็กยากไร้ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

 

การดูแลทางการแพทย์ในประเทศกัมพูชา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โรงพยาบาลเด็กกัมพูชาได้ให้บริการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วยมากกว่าหนึ่งล้านคน รวมทั้งการให้การศึกษาให้กับบุคลากรทางการแพทย์กัมพูชามากกว่า 1 พันคนอีกทั้งจัดฝึกอบรมการป้องกันการเจ็บป่วยให้กับครอบครัวชาวกัมพูชามากกว่า 100 ครอบครัว  โรงพยาบาลมีบริการด้านการแพทย์ทั้งการดูแลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมการผ่าตัด ซึ่งรวมทั้งการผ่าตัดหัวใจ บริการฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยหนัก ทันตกรรม กุมารเวชศาสตร์ ตลอดรวมทั้งการฟื้นฟูผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ด้วยการให้ยาต้านเชื้อเอดส์ที่เป็นเด็กมากกว่า 1.5 แสนรายในแต่ละปี ไม่เพียงแต่เท่านั้นโรงพยาบาลยังมีบริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม กายภาพบำบัด การฉายรังสี ห้องแลป และงานสังคมสงเคราะห์อีกด้วย

  

วิสัยทัศน์

เพื่อให้เด็กกัมพูชาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษา โรงพยาบาลอังกอร์มีขึ้นเพื่อเป็นเสมือนศูนย์การดูแลสุขภาพเด็กและศูนย์การฝึกอบรมที่ดีเลิศ และส่งเสริมการพัฒนาและการขยายการให้บริการระบบสาธารณสุข

 

พันธกิจ

เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่เด็กชาวกัมพูชาและเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยที่ยากจนซึ่งได้รับการรับรองสิทธิตามรัฐธรรมนูญประเทศกัมพูชา

 

เพื่อดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขประเทศกัมพูชาในการส่งเสริมให้ระบบการดูแลสุขภาพของกัมพูชามีความเข้มแข็งผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสาธารณสุขให้กับเด็ก

 

อ่านผลการประเมิน โรงพยาบาลเด็ก อังกอร์ ประเทศกัมพูชา ได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ (อยู่ในระหว่างจัดทำรายงานการประเมินปีล่าสุด)

ผลการประเมินโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ประเทศกัมพูชา
ผลการประเมินโรงพยาบาลเด็กอังกอร์.pdf
Adobe Acrobat Document 715.8 KB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ กัมพูชา
2021-AHC-ANNUAL-REPORT.pdf
Adobe Acrobat Document 60.1 MB