โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ประเทศกัมพูชา

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวม 

โรงพยาบาลเด็กอังกอร์

จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

http://angkorhospital.org/

 

โรงพยาเด็กอังกอร์ เป็นองกรสาธารณะกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาลตลอดจนเป็นโรงพยาบาลที่ให้การศึกษาด้านกุมารเวชศาสตร์ด้วยความร่วมมือกับรัฐบาลกัมพูชาในการจัดหาบริการด้านการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเด็กยากไร้ในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

 

การดูแลทางการแพทย์ในประเทศกัมพูชา

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 โรงพยาบาลเด็กกัมพูชาได้ให้บริการทางการแพทย์ต่อผู้ป่วยมากกว่า 1 ล้านคน รวมทั้งการให้การศึกษา ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์กัมพูชามากกว่า 1 พันคนอีกทั้งจัดฝึกอบรมการป้องกันการเจ็บป่วยให้กับครอบครัว

ชาวกัมพูชามากกว่า 100 ครอบครัว  โรงพยาบาลมีบริการด้านการแพทย์ทั้งการดูแลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ศัลยกรรมการผ่าตัด ซึ่งรวมทั้งการผ่าตัดหัวใจ บริการฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยหนัก ทันตกรรม กุมารเวชศาสตร์ ตลอดรวมทั้งการฟื้นฟูผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส เอชไอวี ด้วยการให้ยาต้านเชื้อเอดส์ที่เป็นเด็กมากกว่า 1.5 แสนรายในแต่ละปี ไม่เพียงแต่เท่านั้นโรงพยาบาลยังมีบริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม กายภาพบำบัด การฉายรังสี ห้องแลป และงานสังคมสงเคราะห์อีกด้วย

  

วิสัยทัศน์

เพื่อให้เด็กกัมพูชาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะอาศัยอยู่ที่ใดก็ตามโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการจ่ายการรักษา โรงพยาบาลอังกอร์มีขึ้นเพื่อเป็นเสมือนศูนย์การดูแลสุขภาพเด็กและศูนย์การฝึกอบรมที่ดีเลิศ และส่งเสริมการพัฒนาและการขยายการให้บริการระบบสาธารณสุข

พันธกิจ

เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่เด็กชาวกัมพูชาและเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยที่ยากจนซึ่งได้รับการรับรองสิทธิตามรัฐมนูญประเทศกัมพูชา : เพื่อดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขประเทศกัมพูชาในการส่งเสริมให้ระบบการดูแลสุขาพของกัมพูชามีความเข้มแข็งผ่านการฝึกอบรมบุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสาธารณสุขให้กับเด็ก

 

อ่านผลการประเมิน โรงพยาบาลเด็ก อังกอร์ ประเทศกัมพูชา ได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

ผลการประเมินโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ประเทศกัมพูชา
ผลการประเมินโรงพยาบาลเด็กอังกอร์.pdf
Adobe Acrobat Document 715.8 KB
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2556 โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ กัมพูชา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB