มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 

https://www.facebook.com/phudhonglepersfoundation/

 

มูลนิธิโรคเรื้อน พุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เป็นมูลนิธิที่มุ่งเน้นไปยังการดูและรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนโรคเรื้อน พุดหง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ของประเทศไทย ตลอดรวมทั้งการจัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อนและบุตรหลานของผู้ป่วยเพื่อให้ทั้งผู้ป่วยและบุตรหลานมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองตลอดชีวิตที่เหลือ

 

ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเรื้อนในความดูแลของมูลนิธิฯ ทั้งสิ้น 170 รายที่อาศัยอยู่ในชุมชน พุดหง โดยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ 70 บาทต่อคนผู้ป่วยหนึ่งคนต่อวัน ในจำนวนผู้ป่วย 170 ราย เป็นผู้ป่วยที่ป่วยในขั้นรุนแรง 20 ราย และผู้ป่วยบางรายมีการติดเชื้อไวรัส เอดส์/เฮชไอวี ซ้ำซ้อน

 

มิชชั่นนารี คณะเซลาเซียน ของ ดอนบอสโก ซึ่งเปิดศูนย์ ดอนบอสโก ที่นครศรีธรรมราช บริเวณใกล้เคียงกับชุมชนผู้ป่วยโรคเรื้อนพุดหง ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากในการจัดหาสถานที่เพื่อการศึกษาให้กับบุตรหลานของผู้ป่วย ตลอดจนให้การดูแลด้านสุขภาพและอนามัยอีกด้วย

 

มูลนิธิโรคเรื้อนพุดหง เป็นพันธมิตรพิเศษกับบริษัท โพสต์พับบลิชชิ่ง มหาชน จำกัด และมีทีมงานบริหารเดียวกับมูลนิธิ บางกอกโพสต์ ซึ่งอาสาเข้าทำงานให้กับมูลนิธิฯ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของมูลนิธิฯ บริษัทโพสต์พับบลิชชิ่ง จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

 

 

ไม่เพียงแต่เท่านั้น ผู้บริจาคยังสามารถนำการบริจาคที่ให้กับมูลนิธิฯ ไปลดหย่อนภาษีรายได้ หมายเลขทะเบียนของมูลนิธิฯ 2289. 


บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในปี พ.ศ.2557 เรื่องผู้ป่วยโรคเรื้อน ของมูลนิธิผู้ป่วยโรคเรื้อนพุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ๊
บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 2557
Phud Hong Leper Foundation Article.pdf
Adobe Acrobat Document 5.7 MB
บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในปี พ.ศ.2555 เรื่อง มูลนิธิผู้ป่วยโรคเรื้อนพุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ๊
บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ พ.ศ.2555
Phudhong+leper+colony+Bangkok+Post+artic
Adobe Acrobat Document 212.7 KB
บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในปี พ.ศ.2553 เรื่องมูลนิธิผู้ป่วยโรคเรื้อนพุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ๊
บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ พ.ศ.2553
phudhong+Leper+colony+6+July+2010.pdf
Adobe Acrobat Document 4.7 MB
บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในปี พ.ศ.2545 ความเป็นมาของมูลนิธิพุดหง
เรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิผู้ป่วยโรคเรื้อน พุดหง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
Phudhong+Leper+Foundation+Story (1).pdf
Adobe Acrobat Document 213.3 KB