มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวม
มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย


บ้านเอื้ออารี ของมูลนิธิฯ เป็นศูนย์พิทักษ์เด็กของภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศ ที่จัดตั้งขึ้นในแถบบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ให้ที่พักพิงแก่เด็กที่ถูกล่วงละเมิดทั้งทางกายและจิตใจ บ้านเอื้ออารียังเป็นสถานที่พัฒนาเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ อีกด้วย  


โครงการฝึกอบเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นโครงการใหม่ของมูลนิธิฯ เป็นโครงการสาธารณกุศลเชิงรุกที่ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นโครงการสาธารณกุศลที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดทำการวิจัยสำรวจผลตอบรับจากการดำเนินโครงการ อยู่เป็นประจำ


กรุณาอ่านผลการประเมินมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาข้างล่างนี้


รายงานผลการประเมินมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พ.ศ. 2557
มูลนิธิ เอช เอช เอ็นเพื่อเด็กไทย.pdf
Adobe Acrobat Document 758.3 KB
หนังสือข่าว มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ภาษาอังกฤษ
newsletter 2nd 2015_edited.pdf
Adobe Acrobat Document 2.3 MB
หนังสือข่าว มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558 ภาษาเยอรมัน
newsletter 2nd 2015_german.pdf
Adobe Acrobat Document 2.0 MB