การประเมินมูลนิธิสิกขาเอเซีย

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิสิกขาเอเชีย

http://sikkha.or.th/

 

มูลนิธิสิกขาเอเชียมีจุดกำเนิดจากองค์กรอาสาสมัครซึ่งเริ่มดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯในฐานะองค์กรสาธารณกุศลและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในปี พ.ศ. 2534 โดยมีพันธกิจหลักเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

 

 

ท่านสามารถอ่านรายงานผลการประเมินมูลนิธิสิกขา เอเซีย ได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

รายงานผลการประเมินมูลนิธิสิกขา เอเซีย พ.ศ.2558
Sikkha Asia Foundation Rating.pdf
Adobe Acrobat Document 746.8 KB