สมาคมสายใยครอบครัว  และ มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมสมาคมสายใยครอบครัวและมูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี

http://www.thaifamilylink.net/

 

บทบาทของสมาคมสายใยครอบครัว และมูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี คือการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานของผู้ป่วยจิตเวช โดยการสนับสนุนทางการศึกษาและการพัฒนาความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชผ่านการเรียนการสอนให้กับผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

 

นอกจากนั้นยังได้นำโปรแกรมสุขภาพจิตจากต่างประเทศ แปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุงบทเรียนเข้ากับบริบทของคนไทย

 

ในอดีตสมาคมและมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่โดย:

1.1 บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน; 2003-2012

1.2 บริษัทแจนเซน-ซีแลก; 2003-2012

1.3 บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า; 2007 จนถึงขณะนี้

 

บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและบริษัทแจนเซน-ซีแลก  ให้เงินทุนส่วนใหญ่ ภายใต้โครงการระยะเวลา 10 ปี ซึ่งได้หมดอายุแล้วในขณะนี้   ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงขาดแคลนเงินทุนที่จะดำเนินการต่อ และต้องการแหล่งเงินทุนใหม่ในขณะนี้

 

 


“นิตยสารเพื่อนรักษ์สุขภาพจิต”

 

เป็นนิตยสารเพื่อผู้อยู่กับโรคจิตเวชและบุคคลทั่ว่ไปที่มีความสนใจด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในปีนี้ได้ดำเนินงานมาเป็นป็นปีที่ 13 ภายใต้วัตถุประสงค์ของนติยสารดังนี้ คือ

1. เพื่อเผยแพรความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวช

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยู่กับปัญหาทางสุขภาพจิต และจิตเวช

3. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนศักยภาพผู้อยู่กับปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช

4. เพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้อยู่กับโรคจิตเวช

  

เป็นเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติที่ได้ถ่ายทอดและเรียบเรียงเป็นบทความความรู้ด้านวิชาการกฎหมายการบำบัดรักษาจากจิตแพทย์และนักวิชาชีพชำนาญการและความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพจิตจากต่างประเทศ

 

ภาพปก ซึ่งเป็นฝีมือของผู้ป่วยจิตเวชทุกเล่ม มีผู้อ่านมากมายที่ ได้รับทั้งความรู้และกำลังใจ ที่จะต่อสู้ ต่อไป เมื่อผู้อ่านมีกำลังใจต่อสู้ ผู้เขียนก็มีกำลังใจสู้ต่อ

 

ซึ่งในขณะนี้นิตยสารเพื่อนรักษ์สุขภาพจิต กำลังประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณการสนับสนุน การจัดพิมพ์ กองบรรณาธิการทุกคนและสมาชิกผู้อ่านทุกท่าน มีความคาดหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสอันดี ในการสนับสนนุจากท่านผู้มีน้ำใจใน “การให้” และ “การแบ่งปัน” นิตยสารเพื่อนรักษ์ ผู้อยู่กับโรคจิตเวช คงดำเนินหน้าที่ในสังคมต่อไป

 


การประเมินสมาคมสายใยครอบครัว และมูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นฟูคนดี
ผลการประเมินสมาคมและมูลนิธิสายใยครอบครัว
Adobe Acrobat Document 316.0 KB
สมาคมสายใยครอบครัว และมูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี
Thai Family Link Review _Thai.pdf
Adobe Acrobat Document 180.8 KB