สมาคมสายใยครอบครัว  และ มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมสมาคมสายใยครอบครัวและมูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี

https://thaifamilylink.org/

 

บทบาทของสมาคมสายใยครอบครัว และมูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี คือการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการทำงานของผู้ป่วยจิตเวช โดยการสนับสนุนทางการศึกษาและการพัฒนาความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชผ่านการเรียนการสอนให้กับผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

 

นอกจากนั้นยังได้นำโปรแกรมสุขภาพจิตจากต่างประเทศ แปลเป็นภาษาไทยและปรับปรุงบทเรียนเข้ากับบริบทของคนไทย

 

ในอดีตสมาคมและมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่โดย:

1.1 บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน; 2003-2012

1.2 บริษัทแจนเซน-ซีแลก; 2003-2012

1.3 บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า; 2007 จนถึงขณะนี้

 

บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและบริษัทแจนเซน-ซีแลก  ให้เงินทุนส่วนใหญ่ ภายใต้โครงการระยะเวลา 10 ปี ซึ่งได้หมดอายุแล้วในขณะนี้   ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงขาดแคลนเงินทุนที่จะดำเนินการต่อ และต้องการแหล่งเงินทุนใหม่ในขณะนี้

 

 


“นิตยสารเพื่อนรักษ์สุขภาพจิต”

 

เป็นนิตยสารเพื่อผู้อยู่กับโรคจิตเวชและบุคคลทั่ว่ไปที่มีความสนใจด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในปีนี้ได้ดำเนินงานมาเป็นป็นปีที่ 13 ภายใต้วัตถุประสงค์ของนติยสารดังนี้ คือ

1. เพื่อเผยแพรความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตและจิตเวช

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอยู่กับปัญหาทางสุขภาพจิต และจิตเวช

3. เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนศักยภาพผู้อยู่กับปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช

4. เพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้อยู่กับโรคจิตเวช

  

เป็นเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้ป่วยและญาติที่ได้ถ่ายทอดและเรียบเรียงเป็นบทความความรู้ด้านวิชาการกฎหมายการบำบัดรักษาจากจิตแพทย์และนักวิชาชีพชำนาญการและความเคลื่อนไหวด้านสุขภาพจิตจากต่างประเทศ

 

ภาพปก ซึ่งเป็นฝีมือของผู้ป่วยจิตเวชทุกเล่ม มีผู้อ่านมากมายที่ ได้รับทั้งความรู้และกำลังใจ ที่จะต่อสู้ ต่อไป เมื่อผู้อ่านมีกำลังใจต่อสู้ ผู้เขียนก็มีกำลังใจสู้ต่อ

 

ซึ่งในขณะนี้นิตยสารเพื่อนรักษ์สุขภาพจิต กำลังประสบปัญหาในเรื่องงบประมาณการสนับสนุน การจัดพิมพ์ กองบรรณาธิการทุกคนและสมาชิกผู้อ่านทุกท่าน มีความคาดหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสอันดี ในการสนับสนนุจากท่านผู้มีน้ำใจใน “การให้” และ “การแบ่งปัน” นิตยสารเพื่อนรักษ์ ผู้อยู่กับโรคจิตเวช คงดำเนินหน้าที่ในสังคมต่อไป

 


Thai Family Link Association Review and Rating Sep-20
2019 Family Link Association 01102020 EN
Adobe Acrobat Document 279.1 KB
การประเมินสมาคมสายใยครอบครัว และมูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นฟูคนดี
ผลการประเมินสมาคมและมูลนิธิสายใยครอบครัว
Adobe Acrobat Document 316.0 KB
สมาคมสายใยครอบครัว และมูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี
Thai Family Link Review _Thai.pdf
Adobe Acrobat Document 180.8 KB