มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์ ประเทศไทย

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์-ประเทศไทย (Concordia Welfare & Education Foundation‐Thailand "CWEFT")

www.cwfthailand.org

www.facebook.com/cwefthailand/

 

มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์-ประเทศไทยให้ความสงเคราะห์ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม และฝึกหัดอาชีพ การทำงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ องค์กรภาครัฐบาลและที่ไม่ใช่ภาครัฐบาล

 

มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์-ประเทศไทย เน้น 4 โครงการที่สำคัญ ดังนี้

1.การศึกษา

2. การพัฒนาชุมชน

3.ด้านสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน

4.การบรรเทาทุกข์สำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

สามารถดูรายงานการประเมินผลงานของมูลนิธิฯ ซึ่งจัดทำโดยสมาคมกิฟวิ่งแบคได้จากไฟล์ข้างล่างนี้


โครงการหอพักนักเรียนบ้านมานาพร จังหวัดเชียงราย

     มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์ มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เปราะบาง ในเมืองใหญ่และเด็กชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงที่มีภัยยาเสพติดคุกคาม มาจากครอบครัวที่ยากจน ขาดความรู้ในการติดต่อราชการ อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ จึงไม่ได้แจ้งเกิด ส่งผลให้เด็กหลายคนไม่มีใบเกิดและไร้สัญชาติ  มูลนิธิฯ ได้หาที่พักอาศัยที่ปลอดภัย มีผู้ดูแล มีอาหารเพียงพอ มีภาวะโภชนาการที่ดี ช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้เรียนหนังสือ เรียนภาษาไทย ให้อ่านออกเขียนได้ และพัฒนาตนเองตามความถนัด รวมทั้งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง ให้อยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักเคารพกติกา กฎหมาย อีกทั้งป้องกันเด็กจากกลุ่มผู้ไม่หวังดี ช่วยให้เด็กและเยาวชนออกจากวงจรยาเสพติดและป้องกันเด็กจากวงจรการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณี การค้าแรงงานเด็ก และขอทาน เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่น มีภูมิคุ้มกันชีวิต พึ่งพาตนเองและดำเนินชีวิตอย่างสมดุล

 

     “ผมและครอบครัวครัวอาศัยอยู่บนดอยซึ่งมีบ้านห่างไกลจากโรงเรียน ไม่มีรถประจำทาง พ่อแม่ต้องไปทำงานเฝ้าไร่ชา ไม่มีใครส่งผมไปโรงเรียน ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนหนังสือ ต้องมาเข้าโรงเรียนตอนอายุมากขึ้นแล้ว ทำให้เรียนไม่ทันเพื่อนๆ ที่อายุเท่ากัน ผมได้รับโอกาสจากมูลนิธิสหทัยให้มาพักที่บ้านพักนักเรียน ทำให้มีโอกาสไปโรงเรียนทุกวัน ได้รับประทานอาหารที่ดี ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขภาพแข็งแรง มีความคิด ใช้หลักเหตุผล รู้จักแบ่งปันขนมและของใช้กับคนอื่นๆ กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นกระบอกเสียงให้กับผมและครอบครัว มอบโอกาสได้ฝึกกีตาร์ และทักษะชีวิตที่จำเป็นอื่นๆ และปลอดภัยจากยาเสพติด 

 

     ผมขอขอบคุณที่สนับสนุนผมให้มีที่พักที่ปลอดภัยและได้ไปโรงเรียนครับ” เด็กชาย เชื้อชาติ คำมูล โครงการหอพักนักเรียนบ้านมานาพร 

 


รายงานผลการประเมิน มูลนิธิสหทัยสังคมศึกษาสงเคราะห์-ประเทศไทย 2564
Concordia Welfare & Education Foundation
Adobe Acrobat Document 140.3 KB