มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิทุนศีกษาสร้างฝัน 

http://cyf.or.th/

 

มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนให้ได้รับโอกาสทางการศีกษาถึงที่สุด

 

มูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะเติบโตและมีอาชีพการงานที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น เพื่อไปสู่อนาคตที่เข้มแข็งและเป็นพลังให้สังคม

 

คุณซีเวิร์ด ลาส์สัน นักธุรกิจชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้อุทิศตนเพื่อการกุศลในประเทศไทยมากว่ายี่สิบปี

 

มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบทุนการศีกษาให้แก่เด็กนักเรียนโดยตรง และผ่านทางองค์กรพันธมิตร เช่น มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (SET Foundation), มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ (New Life Center Foundation), มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย (Thai Lahu Development Foundation) และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

ท่านสามารถดูรายละเอียดของรายงานผลการประเมินมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝันได้จากเอกสารแนบข้างล่าง

 


Create Your Future Foundation Review 2018
CYF Charity Review v E 27062019.pdf
Adobe Acrobat Document 134.6 KB
รายงานผลการประเมินมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน 2561
CYF Charity Review 2018 TH.pdf
Adobe Acrobat Document 248.5 KB