มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://www.fmrth.com/

ป้าหมายของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อการฟื้นฟูบำบัดทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะปัญญาอ่อนได้มีชีวิตอย่างปกติสุขในประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐตาม พระราชบัญญัติประกันสังคมแห่งชาติ ในอันที่จะให้การสนับสนุนและให้สวัสดิการแก่ผู้ที่มีความพิการซึ่งครอบคลุมถึงผู้ป่วยปัญญาอ่อนด้วย ซึ่งเป้าหมายหลักของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์มีรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการจัดฝึกอบรม ให้การศึกษาและสวัสดิการในหลากหลายรูปแบบแก่บุคคลปัญญาอ่อน

2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของความบกพร่องทางสติปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การป้องกัน           ฟื้นฟูการบำบัด ทั้งด้านสถานะทางสังคม และสวัสดิการ

3. เพื่อสนับสนุน ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่าง

      ประเทศ

4.  เพื่อความร่วมมือกับองค์กรสาธารณะกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์


ผลการประเมินมูลนิธิฯ ตามไฟล์ที่แนบมาข้างล่างนี้แล้ว


รายงานผลการประเมินมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ.2557
ผลการประเมินมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน.pdf
Adobe Acrobat Document 179.0 KB