มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวม 


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (Education For Development Foundation “EDF")

 

ภารกิจของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา “EDF” คือการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กด้อยโอกาสผ่านการสนับสนุนทางการศึกษา โดย มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา“EDF” เน้นกิจกรรมหลักในการให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครอบคลุมประเทศไทย, พม่า, เวียดนาม, กัมพูชาและลาว 

 

 

นอกจากนี้มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา“EDF”ประเทศไทยมีองค์กรพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา“EDF” ในภูมิภาค

 

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา“EDF” ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแนะนำนักเรียนและคัดเลือกเพื่อการยื่นขอทุนการศึกษา

 

ในปี 2555 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา“EDF” ได้รับรางวัล "องค์กรสาธารณกุศลแห่งปี" หรือ "NGO of the Year" ประเภทองค์กรสาธารณกุศลขนาดใหญ่ ในงานประกาศผลรางวัล "Thailand NGO Awards 2012" ที่จัดขึ้นโดยสถาบันคีนันเอเชีย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และ The Resource Alliance ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่มีการบริหารจัดการในการระดมทรัพยากรดีเยี่ยม มีความน่าเชื่อถือ และโปร่งใสในการดำเนินงาน


การประเมินมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา "EDF"
เราได้เข้าประเมินที่มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เมื่อเดือนสิงหาคม 2556 โดยได้รับข้อมูลจาก เจ้าหน้าที่ EDF ดังนี้

คุณจารุวัฒน์ บุษมาลี ‐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ
คุณแสงเดื่อน เสาะสูงเนิน - ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
คุณรัชกร สุรภักดี - ผู้จัดการพัฒนาแผนและนโยบายการศึกษา
EDF Review (แปล).pdf
Adobe Acrobat Document 131.2 KB