มูลนิธิปรารถนาดี

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี 

http://www.pratthanadee.org/

https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation

 

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี จัดตั้งขึ้นในปี 2543 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการศึกษา โดยการอบรมให้ความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองและด้านการทำงานแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา แนะแนวอาชีพตามความเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้รู้และตระหนักในสิทธิด้านต่างๆ โดยมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานี

 

โครงการของมูลนิธิ

 

มูลนิธิได้จัดทำโครงการ Better Me ให้กับผู้หญิงและเยาวชนหญิง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีความมั่นใจ มีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนประกอบอาชีพซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยโครงกาดังกล่าวประกอบด้วย

 

  • โครงการ Better Me สำหรับผู้หญิงที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพฯ ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นลูกจ้างในหรือนอกระบบ แต่ได้รับสวัสดิการน้อย หรือไม่ได้รับสวัสดิการพื้นฐาน และมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งโครงการประกอบด้วยการอบรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง การอบรมภาษาอังกฤษ และเพื่อนคู่คิด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความมั่นใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต ตลอดจนมีทักษะชีวิตและการทำงาน เพื่อนำไปสู่การมีอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น

 

  • โครงการ Better Me สำหรับเยาวชนหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนรอบนอกในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งโครงการประกอบด้วย กิจกรรมภัยใกล้ตัว และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักตนเอง มีความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพต่างๆ ตลอดจนรู้สิทธิพื้นฐาน เพื่อสามารถดำเนินชีวิตหลังสำเร็จการศึกษา หรือเข้าสู่โลกของการทำงานได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ท่านสามารถอ่านรายงานผลการประเมินมูลนิธิฯ ได้จากไฟล์ข้างล่าง 


รายงานผลการประเมินมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีประจำปี พ.ศ. 2564
Pratthanadee Review 2021 TH.pdf
Adobe Acrobat Document 158.0 KB
รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ประจำปี พ.ศ.2564 (ภาษาอังกฤษ)
Annual-Report-2021.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB