มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)

 

 

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัวมีบทบาทหลักในการจัดหาสวัสดิการต่างๆ ที่จำเป็นให้กับเด็ก ทั้งนี้มูลนิธิฯได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อการกุศลหลากหลายโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชุนที่ด้อยโอกาสทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นสามารถจัดหาการศึกษาก่อนวัยเรียนให้กับเด็กภายในชุมชนของตนเองด้วยการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็ก วางระบบการศึกษาที่เป็นมาตราฐาน โภชนาการสำหรับเด็ก ตลอดรวมทั้งมีการติดตามการดำเนินผลงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากจนในแต่ละปี  โครงการผู้สนับสนุนเด็กรายบุคคลของมูลนิธิฯ ได้รับการตอบสนองต่อผู้มีจิตศรัทธาในการรับสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเด็กเป็นรายๆ จากผูู้สนับสนุนจากต่างประเทศ ซึ่งในโครงการนี้มีเด็กที่ได้รับการสนับสนุนกว่า 1400 รายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่มูลนฺิธิฯ ดำเนินงาน มีเด็กที่ด้วยโอกาสกว่า 40,000 คนที่ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา

ผ่านโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ 

 

ดูรายงานผลการประเมินมูลนิธิฯ ได้จากไฟล์ข้างล่างนี้


รายงานผลการประเมินมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัวปี 2564
FORDEC Review 2021 TH.pdf
Adobe Acrobat Document 195.9 KB