การจัดอันดับองค์กรการกุศล

 

ในการจัดอันดับองค์กรการกุศล ประสิทธิภาพด้านการเงินและธรรมาภิบาลคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรฯ แต่ละแห่ง เฉกเช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรภาครัฐ ผู้บริจาครวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลย่อมมีความประสงค์ที่จะเห็นว่าเงินบริจาค และเงินที่ให้การสนับสนุนนั้นถูกนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรการกุศลนั้นๆ

 

การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์กรการกุศล และข้อมูลเพิ่มเติมที่จัดหาให้โดยองค์กรฯ นั้นๆ  ระบบการจัดอันดับที่ใช้อยู่บนพื้นฐานของระบบที่ใช้โดยองค์กรจัดอันดับในประเทศสหรัฐอเมริกา Charity Navigator http://www.charitynavigator.org/ ซึ่งเราได้นำมาประยุกต์ใช้โดยมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขดัชนีชี้วัดเพื่อให้เข้ากับเงื่อนไขขององค์กรการกุศลในภูมิภาคนี้

 

ทีมงานได้จัดทำรายชื่อองค์กรการกุศลที่ได้รับการจัดอันดับแล้ว ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรฯ ที่ทีมงานได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม และทำการประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรการกุศลนั้นๆ จากรายงานการดำเนินงานประจำปี และรายงานการเงินที่ได้รับการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตขององค์กรฯ

 

ท่านสามารถพิจารณาการจัดอันดับองค์กรการกุศล ตามรายชื่อข้างล่างนี้ โดยดาวน์โหลดรายละเอียดคะแนนการจัดอันดับของแต่ละองค์กรในแต่ละดัชนีชี้วัด ร่วมไปกับรายงานการประเมินผลองค์กรโดยคลิ๊กที่ ชื่อ และ สัญลักษณ์ดาวที่ใช้ในการจัดอันดับ

 

 

รายชื่อองค์กรการกุศลการเงินธรรมาภิบาล

 

คะแนนรวม