การจัดอันดับองค์กรการกุศล

 

ในการจัดอันดับองค์กรการกุศล ประสิทธิภาพด้านการเงิน และธรรมาภิบาลคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรฯ แต่ละแห่ง เฉกเช่นเดียวกับองค์กรธุรกิจเอกชน และองค์กรภาครัฐ ผู้บริจาครวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลย่อมมีความประสงค์ที่จะเห็นว่าเงินบริจาค และเงินที่ให้การสนับสนุนนั้นถูกนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรการกุศลที่ได้รับการบริจาคและการสนับสนุน

 

การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเวปไซต์ขององค์กรการกุศล และข้อมูลเพิ่มเติมที่จัดหาให้โดยองค์กรฯ นั้นๆ  ระบบการจัดอันดับของเราอยู่บนพื้นฐานของระบบที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิธีการขององค์กรจัดอันดับของ Charity Navigator. http://www.charitynavigator.org/ ซึ่งเราได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดอันดับโดยมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขดัชนีชี้วัดเพื่อให้เข้ากับเงื่อนไขขององค์กรการกุศลในภูมิภาคนี้

 

ทีมงานได้จัดทำรายชื่อองค์กรการกุศลที่ได้รับการจัดอันดับแล้ว ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรฯ ที่ทีมงานได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมเยือน และทำการประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรกุศลนั้นๆ จากรายงานการดำเนินงานประจำปี และ รายงานการเงินที่ได้รับการสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตขององค์กรฯ ทั้งนี้ทีมงานจะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่องค์กรฯ นั้นๆ จัดหาให้

 

ท่านสามารถพิจารณาการจัดอันดับองค์กรการกุศล ตามรายชื่อข้างล่างนี้ โดยดาวน์โหลดรายละเอียดคะแนนการจัดอันดับของแต่ละองค์กรในแต่ละดัชนีชี้วัด ร่วมไปกับรายงานการประเมินผลองค์กรโดยคลิ๊กไปยัง ชื่อ และ สัญลักษณ์ดาวที่ใช้ในการจัดอันดับเพื่อพิจารณาดัชนีที่ใช้ในการจัดอันดับได้

 

 

รายชื่อองค์กรการกุศลการเงินธรรมาภิบาล

 

คะแนนรวม