เกี่ยวกับเรา

เหตุผลของการจัดตั้งสมาคม กิฟวิ่งแบค เพื่อประเทศไทย (Why did we start the Giving Back for Thailand)

ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศล อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในนามส่วนตัวและในนามของบริษัทที่บริหารงานอยู่นั้นพบว่า ข้อมูลที่มาจากองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ได้รับนั้น เป็นข้อมูลที่ยังไม่สะท้อนการดำเนินงานอย่างแท้จริงขององค์กรได้อย่างเพียงพอ 

 

เรามีคำถามมากมายเกิดขึ้นและยังพบอีกว่าองค์กรธุรกิจภาคเอกชนอื่นและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนและบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลเหล่านั้นมีคำถามที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกัน อาทิเช่น:

 

-          มีมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ใดบ้าง ในเขตพื้นที่ชุมชนที่เราอยู่?

-          มูลนิธิหรือองค์กรต่างๆเหล่านั้น มีกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง?

-          มูลนิธิหรือองค์กรต่างๆให้ความช่วยเหลืออย่างไร?

-          เว็บไซต์องค์กรการกุศลเหล่านั้น (ถ้ามี) ระบุข้อมูลการให้ความช่วยเหลือที่แท้จริงหรือไม่?

-          องค์กรการกุศลแห่งใดที่มีความจำเป็นต้องการใช้เงินทุนมากที่สุด  เร่งด่วนมากน้อยเพียงใด?

-          ใครเป็นผู้บริหารมูลนิธิหรือองค์การการกุศล?

-          เราสามารถเชื่อถือไว้วางใจมูลนิธิหรือองค์กรนั้น ได้แค่ไหน?

-          มีการหาเงินทุนสนับสนุนอย่างไร?

-          ใครบ้างที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ?

-          องค์กรการกุศลนำเงินบริจาคไปใช้อย่างไร?   

-          มูลนิธิหรือองค์กรนั้น ใช้จ่ายเงินบริจาคอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?

-          เงินบริจาคถูกนำไปใช้ในการตลาด .... การจัดการ และการดำเนินงาน มากน้อยเพียงใด?

-          องค์กรการกุศลมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเหมาะสมหรือไม่?

-          ตัวเลขทางการเงินสมเหตุสมผลกับผลงานขององค์กรการกุศลนั้นๆหรือไม่?

-          มีการเปิดรับอาสาสมัครหรือไม่และต้องการอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติอย่างไร?

-          เมื่อไรที่ต้องการอาสาสมัคร?

-          จะให้การสนับสนุนอาสาสมัครอย่างไรที่พักการเดินทางการดูแล?

            จะมีโครงการใดที่สามารถช่วยเหลือองค์กรการกุศลนั้นได้?

 

 

การประเมินองค์กรการกุศล

ในการหาคำตอบให้กับคำถามดังกล่าวข้างต้น เรามีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆที่อุทิศเวลา เพื่อทำการประเมินองค์กรการกุศลต่างๆ โดยทีมงานได้เข้าไปยังสถานที่ที่องค์กรการกุศลนั้นดำเนินการเพื่อพิจารณาการดำเนินงาน พูดคุยกับผู้บริหารมูลนิธิ/องค์กรการกุศลนั้น รวมทั้งดำเนินการประเมินจากข้อมูลทางการเงินที่ได้รับรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปี จากนั้นเราจะจัดทำรายงานผลการประเมิน และรายงานดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังผู้บริหารองค์กรการกุศลแห่งนั้นเพื่อการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล และเราจะนำผลการประเมินที่ได้รับการสอบทานแล้วนั้นลงในเว็ปไซต์ของเราเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายงานการประเมินจากอาสาสมัครของเรา ในการดำเนินการประเมินดังกล่าว เราไม่รับผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นจากองค์กรที่อาสาสมัครของเราทำการประเมินให้อย่างเด็ดขาด

 

ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์

 

 

 ·    ทีมงานเรายังให้ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ขององค์กรการกุศลต่างๆ

·      ทีมงานเราลงรายชื่อแต่ละองค์กรการกุศล ข้อมูลการติดต่อ การลิงค์เชื่อมต่อไป  

       ยังเว็ปไซต์เหล่านั้น รวมทั้งคำแนะนำสั้นๆของแต่ละองค์กร

·      เรามีแผนที่แสดงที่ตั้งของแต่ละองค์กรท่านสามารถคลิ๊กแต่ละไอคอนเพื่อ

       สืบค้นข้อมูลของแต่ละองค์กรได้

·      ทีมงานเตรียมหน้าสำรองไว้ให้องค์กรการกุศลต่างๆสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อแนะนำเพิ่มเติมถึงกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ

·      ทีมงานเราให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาสาสมัครที่องค์กรการกุศลต้องการ