เกี่ยวกับเรา

เหตุผลของการจัดตั้งสมาคม กิฟวิ่งแบค เพื่อประเทศไทย (Why did we start the Giving Back for Thailand)

ในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งในนามส่วนตัวและในนามของบริษัทที่บริหารงานอยู่นั้นพบว่า ข้อมูลที่มาจากองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ได้รับนั้น เป็นข้อมูลที่ยังไม่สะท้อนการดำเนินงานอย่างแท้จริงขององค์กรได้อย่างเพียงพอ 

 

เรามีคำถามมากมายเกิดขึ้นและยังพบอีกว่าองค์กรธุรกิจภาคเอกชนอื่นและบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนและบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลเหล่านั้นมีคำถามที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกัน อาทิเช่น:

 

-          มีมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ใดบ้าง ในเขตพื้นที่ชุมชนที่เราอยู่?

-          มูลนิธิหรือองค์กรต่างๆเหล่านั้น มีกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง?

-          มูลนิธิหรือองค์กรต่างๆให้ความช่วยเหลืออย่างไร?

-          เว็บไซต์องค์กรการกุศลเหล่านั้น (ถ้ามี) ระบุข้อมูลการให้ความช่วยเหลือที่แท้จริงหรือไม่?

-          องค์กรการกุศลแห่งใดที่มีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนมากที่สุด  เร่งด่วนมากน้อยเพียงใด?

-          ใครเป็นผู้บริหารมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล?

-          เราสามารถเชื่อถือไว้วางใจมูลนิธิหรือองค์กรนั้น ได้แค่ไหน?

-          มีการหาเงินทุนสนับสนุนอย่างไร?

-          ใครบ้างที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ?

-          องค์กรการกุศลนำเงินบริจาคไปใช้อย่างไร?   

-          มูลนิธิหรือองค์กรนั้น ใช้จ่ายเงินบริจาคอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?

-          เงินบริจาคถูกนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ การจัดการ และการดำเนินงาน มากน้อยเพียงใด?

-          องค์กรการกุศลมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเหมาะสมหรือไม่?

-          ตัวเลขทางการเงินสมเหตุสมผลกับผลงานขององค์กรการกุศลนั้นๆหรือไม่?

-          มีการเปิดรับอาสาสมัครหรือไม่และต้องการอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติอย่างไร?

-          เมื่อไรที่ต้องการอาสาสมัคร?

-          จะให้การสนับสนุนอาสาสมัครอย่างไรที่พักการเดินทางการดูแล?

          จะมีโครงการใดที่เราสามารถช่วยเหลือองค์กรการกุศลนั้นได้?

 

 

การประเมินองค์กรการกุศล

ในการหาคำตอบให้กับคำถามดังกล่าวข้างต้น เรามีทีมอาสาสมัครประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆที่อุทิศเวลา เพื่อทำการประเมินองค์กรการกุศลต่างๆ โดยทีมงานได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ขององค์กรการกุศลนั้นเพื่อพิจารณาการดำเนินงาน พูดคุยกับผู้บริหารมูลนิธิ/องค์กรการกุศลนั้น รวมทั้งดำเนินการประเมินข้อมูลทางการเงินจากรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปีที่ได้รับ จากนั้นเราจะจัดทำรายงานผลการประเมิน และรายงานดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปยังผู้บริหารขององค์กรการกุศลแห่งนั้นเพื่อสอบทานความถูกต้องของข้อมูล และเราจะนำผลการประเมินที่ได้รับการสอบทานแล้วนั้นลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายงานการประเมินที่ทำขี้นโดยอาสาสมัครของเรา ในการประเมินดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยอิสระและเป็นกลาง ทางสมาคมฯ หรืออาสาสมัครมิได้รับผลตอบแทนจากองค์กรที่ทำการประเมินทั้งสิ้นแต่อย่างใด

 

ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์

 

 

·     ข้อมูลอื่นๆ ขององค์กรการกุศลต่างๆ

·     รายชื่อองค์กรการกุศล ข้อมูลในการติดต่อ ลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ขององค์กรการกุศล (ถ้ามี) รวมถึงข้อมูลแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับองค์กรการกุศลแต่ละที่ 

·     แผนที่แสดงที่ตั้งขององค์กรการกุศล ท่านสามารถคลิ๊กแต่ละไอคอนเพื่อค้นหาสถานที่ตั้งขององค์กรการกุศลที่ท่านสนใจ

·     หน้าข่าวสารสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมขององค์กรการกุศล 

·     รายละเอียดเกี่ยวกับงานอาสาสมัครที่องค์กรการกุศลต้องการ