องค์กรการกุศล

เราได้รวบรวมรายชื่อองค์กรการกุศลซึ่งแบ่งตามประเภทความช่วยเหลือของแต่ละแห่ง กรุณาคลิกที่รายการเมนูสำหรับข้อมูลสรุปองค์กรการกุศล เมื่อเราได้ดำเนินการประเมินองค์กรการกุศลแต่ละแห่งเสร็จสิ้นแล้ว เราจะลงรายงานผลการประเมินไว้ในหน้า รายงานผลการประเมิน

                                                   ประเภทองค์กรการกุศล

องค์กรการกุศลประจำเดือน


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

พระวรราชาทินัดดามาตุ


ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวม สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

 ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 https://www.apsw-thailand.org/

 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นหนึ่งในองค์กรเพื่อการกุศลที่มุ่งมั่นในการจัดหาความช่วยเหลือให้แก่ผู้หญิงและเด็ก

ที่ถูกล่วงละเมิด ทำร้ายร่างกายและจิตใจ ถูกข่มขืน ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ รวมทั้งการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนภายใต้ศูนย์ต่างๆ ที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือของสมาคมฯ ซึ่งรวมทั้ง บ้านพักฉุกเฉิน บริการสายด่วน หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ศูนย์ดูแลเด็กอ่อน และอื่นๆ

 

กิจกรรมการกุศลของสมาคมฯ ส่งผลที่ดีให้กับสังคม โดยสมาคมฯ มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับผู้หญิงไทยให้ได้รับความเท่าเทียมกันและมีบทบาทหลักที่สำคัญในการพัฒนาสังคมไทย โครงการเพื่อการกุศลของสมาคมไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้หญิงไทยและเด็กเท่านั้น หลายต่อหลายโครงการของสมาคมฯ มุ่งไปยังเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องเพศศึกษาและการสร้างผู้นำเยาวชนทั่วประเทศ

 

ท่านสามารถอ่านรายงานการประเมินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาข้างล่างนี้

 

 

 

 


รายงานผลการประเมินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พ.ศ.2558
APSW รายงานผลการประเมินปี 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 303.8 KB