องค์กรการกุศลเพื่อสิทธิมนุษยชน

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน: 

http://www.lpnfoundation.com/


มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน

เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ

ความเสมอภาค การพึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ


ติดต่อ :

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน: LPN

เลขที่  25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง   ถ.สหกรณ์ 

ต.บางหญ้าแพรก  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร 74000

โทร.0-34434-726 , 08-6163-1390 , 08-4121-1609หน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์แห่งประเทศไทย (แอ๊ดดร้า)

ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ในด้านสาธารณะสุข และความต้องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐาน

 

เว็บไซต์: http://www.adrathailand.org

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 053-839402

e-mail: office@adrathailand.org

สถานที่:  เชียงใหม่

ที่อยู่: 178/109 ยูนิต 1 เอ อาคารอลีน่าการ์เด้นท์ หมู่บ้านเวิล์ดคลับ แลนด์ ซอย 4 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องสิทธิมนุษยชน

 

เว็บไซต์: http://www.amnesty.or.th 

Facebook: http://www.facebook.com/AmnestyThailand

Twitter: http://twitter.com/AmnestyThailand

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-5138745 และ 02-513-8754

e-mail: info@amnesty.or.th

สถานที่:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 90/24 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพ 10900

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิพิทักษ์สตรี

ดำเนินการช่วยเหลือสตรีผู้ที่เป็นเหยื่อ

เว็บไซต์: http://www.allianceantitrafic.org

Facebook:  https://www.facebook.com/pages/Alliance-Anti-Trafic/133702266729501

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-214-5157

e-mail:  thailand@allianceantitrafic.org

สถานที่:  กรุงเทพ

ที่อยู่: ตู้ ป.ณ. 60 มีนบุรี กรุงเทพ 10510

อาสาสมัคร: -

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


องค์กร Earth Right International (ERI)

ปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่อื่นๆ ทั่วโลก

เว็บไซต์: http://www.earthrights.org 

Facebook:  http://www.facebook.com/EarthRightsIntl

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 0815311256

e-mail: infoasia@earthrights.org

สถานที่:  เชียงใหม่

ที่อยู่: สำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตู้ป.ณ. 123 เชียงใหม่ 50202

อาสาสมัคร: -

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง

ให้ความช่วยเหลือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐานในชนบทต่อผู้หนีภัยที่อยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่มีจำนวนมากขึ้น

 

เว็บไซต์: http://www.nccmthailand.org

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02- 681-3900 ต่อ1701 หรือ1703

e-mail:  -

สถานที่:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 122/11 ชั้น 7 ซ. นาคสุวรรณ ถ.ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ10120

อาสาสมัคร: -

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


มูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

www.pavenafoundation.org

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1.   1.   เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ และถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการฟื้นฟูด้านร่างกายและจิตใจ

2.   2.   เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ได้รับเคราะห์กรรมและไร้ที่พึ่ง ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

3.   3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนารายได้ เสริมทักษะแก่เด็กที่ยากไร้และด้อยโอกาส

4.   4.  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทย

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของมูลนิธิฯ

มูลนิธิปวีณา หงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้เปิด "โครงการปวีณา 24 ชั่วโมง" ขึ้น เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิ ถูกข่มขืน ทำร้ายร่างกาย ถูกหลอกค้าประเวณี โดยรับแจ้งเหตุผ่านโทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมง หมายเลข 1134 หรือ 02 972-5489-90

ติดต่อ

มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี

84/14 ตำบลลำผักกูด อำเภอ ธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

โทร : 02 972 5489 to 90


สมาคมนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน

http://naksit.org/

 

เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเป็นพื้นที่รวมของนักกฎหมาย ทนายความและคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการขับเคลื่อนและเผยแพร่แนวคิด นโยบาย กฎหมาย เพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับในสังคม

    1.  ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน 

   2. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ให้ประชาชนตื่นตัว และยึดถือปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน  

  3.เสริมสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนให้กว้างขวาง มีสถานะและบทบาทเป็นที่ยอมรับในสังคม 

           4.  ส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถร้องเรียน

                ดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อปกป้องคุ้มครอง

 

ติดต่อ :

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Lawyers Association)

111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel / Fax: 02-6930682 Email : hrla2008@gmail.com