ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ประสบภัย

กลุ่มส่งเสริมการป้องกันมะเร็งทรวงอก กรุงเทพ

Bangkok Breast Cancer Support Group

 

เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อช่วยเหลือให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยเป็นมะเร็งทรวงอกทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ

 

  www.bangkokbreastcancer.org

http://www.facebook.com/BangkokBreastCancer>

ติตต่อ: Dr. Susan Love

โทรศัพท์: 02 256 4991 Ext.1026

 Email: bkkbreastcancer@gmail.com

 จังหวัด: Bangkok

ที่อยู่: ศูนย์มะเร็งทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

       1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน

       กรุงเทพ 10330

 

อาสาสมัคร:

Review


มูลนิธิกระท่อมพระศิริ

http://www.gloryhutfoundation.or.th/

 

มูลนิธิกระท่อมพระศิริมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสเอชไอวีที่อาศัยอยู่ใน พัทยา จังหวัดชลบุรี ได้มีการรวมบ้านพักรักษ์เพื่อน ซึ่งดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีกว่า 200 คนไว้ในการดำเนินงานของมูลนิธิด้วย

 

ติดต่อ :

กระท่อมพระสิริ

 27/5  หมู่ 3 ซอย ชัยพรวิถี 29

ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง

จังหวัดชลบุรี 20150

 


มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

http://www.topf.or.th/

 

 

มูลนิธิกระดูกพรุน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2545 อันเป็นผลจากการรวมตัวกันของแพทย์หลากหลายสาขา ประกอบด้วยแพทย์สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สูตินรีแพทย์ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และอายุรแพทย์ เพื่อให้มูลนิธิฯ เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในระดับประเทศ และเป็นองค์กรเพื่อการติดต่อประสานงานในระดับนานาชาติ

 

ติดต่อ :

100 อาคารสุภาวดีทาวเวอร์ ชั้น4 ห้องชุดที่ 94/2-3 ซ.มิตรอนันต์
ถ.นครชัยศรี สามเสนใน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร  02-241-7932-33

 

แฟกซ์  02-241-7933  อีเมล์  : topf2002@gmail.com


 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ให้การศึกษาในการป้องกันโรคเอดส์ และในเรื่องประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้อง (กรุงเทพ)

 

เว็บไซต์: http://www.aidsaccess.com

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-372-2113-4 หรือ 02-37221134 หรือ 02-3722116

e-mail: regional@aidsaccess.com

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 48/283 โครงการเซ็นเตอร์เพลส ซ. รามคำแหง 104 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ  10240

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิเซนต์หลุยส์

http://www.saintlouis.or.th/

 

มูลนิธิเซนต์หลุยส์ เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ รวมถึงผู้ชราภาพ โดยการจัดบ้านพักผู้สูงอายุ อีกทั้งยังส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยด้านการแพทย์

 

ติดต่อ

มูลนิธิเซนต์หลุยส์
27 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2675-5000
แฟกซ์. 0-2675-5200

contact@saintlouis.or.th

 


มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย

http://www.asiainjury.org/

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย ก่อตั้งขึ้นโดย เกรก คราฟ ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นที่มีต่อมนุษย์ อันเป็นเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียอย่างร้ายแรงโดยเริ่มดำเนินงานในประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรกและขยายการดำเนินงานมายังประเทศไทยในปี พ.ศ. 2539

 

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามกฏหมายว่าด้วยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 501 (c) (3) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนา สื่อการเรียนและหลักสูตรของโรงเรียน รวมทั้งการนำหมวกนิรภัยมาใช้ และการสร้างโครงการการศึกษาถึงความปลอดภัยในการจราจรเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติภัยบนถนนในประเทศที่กำลังพัฒนา

พินทิพย์ นิพัทธ์พิชญากุล

ผู้จัดการฝ่ายจัดหาทุนและพัฒนาโครงการ

2อาคารพรีม่าสาทร ห้อง 8302
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา สาทร
กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย

 

โทร:
แฟกซ์:
อีเมล์:

(+66-2) 676 0274
(+66-2) 676 0273
info@aipf-thailand.org


ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ฉุกเฉิน บ้านสบาย

Baan Sabaay Shelter

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม่ 

http://camhivaidscom.fatcow.com/?page_id=143

www.cctcam.blogspot.com

การติดต่อ

โทรศัพท์ 053-306-310

Email: camchmai.cct@gmail.com

จังหวัด: เชียงใหม่

ที่อยู่ The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry (CAM) office 1 / 100 ถนนรัตนโกสิน , อำเภอเมือง, จังหวัด เชียงใหม่ 50000

อาสาสมัคร: ต้องการ

Review:


มูลนิธิรามาธิบดี

ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

http://www.ramafoundation.or.th/

 

การจัดตั้งมูลนิธิรามาธิบดีฯ ขึ้น จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ และช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลน ทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษา โดยผ่านการดำเนินงานของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วิสัยทัศน์

มูลนิธิรามาธิบดีฯ มุ่งเป็นองค์กรการกุศล ในดวงใจ เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือ ให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

    สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้ประชาชนทุกระดับได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไป     อย่างทั่วถึง
 •
สนับสนุนทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย อันเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการ       รักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 •
สนับสนุนทุนการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสถานที่ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย และเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาได้อย่างทั่วถึง
 • 
สนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์และพยาบาล เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
 •
สนับสนุนด้านการค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ในโครงการต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเป็นรากฐานที่ยั่งยืนในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยในอนาคต
 •
สนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400
โทร :    66(0)-2201-1111 
แฟกซ์ : 66(0)-2201-1481 
เมลล์ :  info@ramafoundation.or.th 

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

http://kidneythai.org/

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2521 ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไต 

นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนสนับสนุนทุนศึกษาต่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แก่แพทย์โรคไตรวมทั้งการอบรมพยาบาลไตเทียม เพื่อพัฒนาให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไต ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไตที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วย

 ติดต่อ

มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลศิริราช

เลขที่ 2 ถนนพรานนก บางกอกน้อย

กรุงเทพฯ 10700

โทร : 02-418-2568, 02-412-4090


มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BHF) เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นพฤษภาคม 1990 โดยผู้ก่อตั้งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

http://www.bumrungrad.com/en/about-us/bumrungrad-foundation

https://www.facebook.com/bumrungrad

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 02 667 2012

อีเมล: foundation@bumrungrad.com

จังหวัด: กรุงเทพ

ที่อยู่: มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


มูลนิธิ สยาม-แคร์

http://www.siamcare.org/

 

มูลนิธิ สยาม-แคร์ องค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส เอชไอวี/เอดส์ ผ่านโครงการการกุศลด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ ตลอดรวมถึงด้านการแพทย์ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยังได้ขยายกิจกรรมการกุศลให้ครอบคลุมถึงการค้ามนุษย์ และการล่วงละเมิดอีกด้วย

 

ติดต่อ:

มูลนิธิ สยาม-แคร์

66/43 หมู่บ้านทิพย์นคร ซอยลาดพร้าว 80

กรุงเทพ 10310

หรือ

ตู้ไปรษณีย์ 86 ไปรษณีย์ สุทธิสาร

กรุงเทพ 10320

โทรศัพท์ 02-530-5902, 02-539-5299

อีเมล :siamcare@siamcare.org

 

 


มูลนิธิศรีชุมพาบาล

http://www.folptty.org/

 

มูลนิธิศรีชุมพาบาล เป็นองค์กรการกุศลให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และผู้หญิงที่ด้อยโอกาส และตกอยู่ในความเสี่ยง โดยให้การดูแลด้านที่พัก การศึกษา การฝึกอาชีพ ทั้งนี้ มูลนิธิดังกล่าวได้ขยายกิจกรรมการกุศลให้ความช่วยเหลือไปยังประเทศกัมพูชาอีกด้วย

 

ติดต่อ :

ศูนย์ธารชีวิตเด็ก  3/199  หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

                          โทร. 038-361720     แฟกซ์ 038-362010

ศูนย์ธารชีวิตสตรี  572/1 หมู่5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
                          โทร. 038-371345     แฟกซ์ 038-371344 

 


สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/Samaritans.Thailand

 

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้ที่คิดทำร้ายตนเองด้วยการกระทำอัตวิบาตกรรม ด้วยการรับฟังปัญหา ความเครียด และความอึดอัดใจ ที่ไม่สามารถหาหนทางให้ผู้อื่นรับฟังและเข้าใจได้ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย มีอาสาสมัครที่ได้ผ่านการอบรมและฝึกฝนเป็นอย่างดีในการรับฟังปัญหาต่างๆ จากผู้ที่คิดทำร้ายตนเอง

 

ติดต่อ :

ศูนย์กรุงเทพฯ  โทร. (02) 713-6793

ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ 12.00-22.00 น.

ที่อยู่  ตู้ ป.ณ. 63 ปณฝ.สันติสุข  กรุงเทพฯ 10113

E-mail: samaritans_thai@hotmail.com

 

ศูนย์เชียงใหม่  โทร. (053) 225-977ถึง 78

เฉพาะวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ 18.00-22.00 น.

ที่อยู่ ตู้ ป.ณ. 123  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000

 

ศูนย์ภูเก็ต โทร. (076) 255-467

เฉพาะวันพุธ ถึง อาทิตย์ 17:00-22:00 น.

 


ศูนย์ คามิลเลียน โซเชียล  จังหวัดระยอง

มูลนิธิคณะนักบุญคามิโล แห่งปรเทศไทย

Camillian social center in Rayong

St. Camillus Foundation of Thailand

เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส เอชไอวี/เอดส์ ทำหน้าที่ให้บริการที่พักชั่วคราว แก่ผู้ป่วยเอดส์และให้คำปรึกษาแก่ผู้ติดเชื้อและสมาชิกในครอบครัว

 

http://www.camillianrayong.org/

ติดต่อ :http://www.camillianrayong.org/contact.php#thankyou

โทรศัพท์: 038 685 480

Email: prcamillian@yahoo.com cscrayon@loxinfo.co.th

จังหวัด: ระยอง

ที่อยู่: 1/1 ซอย คีรี, ตำบลห้วยโป่ง, อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง 21150

อาสาสมัคร:

Review:


สำนักงานคาธอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

Catholic Office for Emergency Relief and Refugees (COERR)

ให้การบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย รวมทั้งประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์อันสืบเนื่องจากผู้ลี้ภัย ตลอดรวมถึงคนไทยที่ยากไร้ ขาดโอกาส ด้วยการยึดหลัก

ความรัก เมตตาธรรม และมนุษยธรรม เป็นพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือ โดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา

เพศ หรือลัทธิการเมืองแต่อย่างใด

http://www.coerr.org/

https://www.facebook.com/coerr.fb

ติดต่อ:

โทรศัพท์: 02 681 3900 Ext.1601-1618

Email: coerrbangkok@coerr.org

จังหวัด: กรุงเทพ

ที่อยู่ :122/11 สภาสังฆราชแห่งคาธอลิกแห่งประเทศไทย ชั้น6,ซอยนนทรี 14,

ถนน นนทรี, แขวงช่องนนทรี, เขตยานนาวา, กรุงเทพ 10120, 

อาสาสมัคร: ต้องการ

Review:


กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

Children Cancer Fund under the patronage of HRH Princess Somsawali

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆ 10 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หรือมูลนิธิแม่คุณภาพ

 

http://www.childrencancerfund.org/home1.html

ติดต่อ: คุณอรุณี

โทรศัพท์: 0-2718-3800-5 Ext.123

อีเมล์: rashe@mahidol.ac.th

จังหวัด: Bangkok

ที่อยู่ กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ มูลนิธิแม่คุณภาพ

      เลขที่ 2 ซอยรามคำแหง 24/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

      เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 

 

อาสาสมัคร :

Review:


มูลนิธิธนาคารบุญ เจ้าคุณอลงกต

www.pharbatnampu.org


มูลนิธิธนาคารบุญเจ้าคุณอลงกต เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมและระดมเงินทุนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ โดยมุ่งเน้นความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เฮชไอวี/เอดส์ ที่ถูกครอบครัวและชุมชนทอดทิ้ง ทั้งนี้ เครือข่ายของมูลนิธิฯ

ซึ่งมีวัดพระบาทน้ำพุ เป็นแกนหลัก เป็นโครงการที่ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ อีกทั้งยังช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วย


ติดต่อ :

มูลนิธิธนาคารบุญ เจ้าคุณอลงกต

วัดพระบาทน้ำพุ

ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี  15000

โทรศัพท์ : 0 - 3642 - 8222

aidstemple@hotmail.comมูลนิธิเมาไม่ขับ

ทำโฆษณารณรงค์และจัดสัมมนาเพื่อชักชวนให้ขับรถอย่างปลอดภัย

        

เว็บไซต์: http://www.ddd.or.th

Facebook:  http://www.facebook.com/DontDriveDrunkThailand

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-575-0044

e-mail:  ddd@ddd.or.th

จังหวัด:  นนทบุรี

ที่อยู่: 21 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ซ. สามัคคี 58 แยกสามัคคี 58/26 ถ. สามัคคี.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


โครงการยายเลี้ยงหลาน

ช่วยเหลือครอบครัวที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ที่อยู่ในเชียงใหม่  ประเทศไทยและ

จังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างโอกาสที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพดีและประสบความสำเร็จชีวิต

 

เว็บไซต์: http://www.grandmacares.org

บุคคลที่ติดต่อ: K. Hope Watcharaprecha

โทรศัพท์ : 053-262-691

e-mail: hope@grandmacares.org

จังหวัด:  เชียงใหม่

ที่อยู่: 412/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย

 

http://pdrv.fire2rescue.com/

ปัจจุบันสมาคมมีการปฏิบัติงานร่วมไปกับการร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจดับเพลิงแล้ว ขอบเขตการทำงานทั้ง เขตเหนือ เขตใต้ และเขตธนบุรี โดยจัดแบ่งเป็นหน่วยๆ รวม 117 หน่วย
ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เพียงแต่การดับเพลิงเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติประเภทอื่นด้วยเช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ตึกถล่ม เป็นต้น
แต่ละหน่วย มีอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยอย่างน้อย 50 คน มีรถดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ในการดับเพลิงครบ จัดวางกำลังสับเปลี่ยนกันตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ภารกิจที่สำคัญอีกประการของสมาคม คือ การจัดอบรมสาธิตการป้องกันอัคคีภัย ให้ความรู้กับประชาชนในอาณาเขตใกล้เคียงกับหน่วยของตน และให้ความร่วมมือกับทางราชการ กรมตำรวจในการจัดการอบรมสาธิตและป้องกันอัคคีภัย

 

ติดต่อ :

สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย

122/1 ซอยศาสนา 1 (เรวดี) ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไทย กรุงเทพฯ 10400

Tel. 279-0373 , 279-0371 (Fax : 662) 271-3498


เด็กอพยพในจังหวัดระนองเข้ารับการอบรมจากศูนย์ฯ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อในโรงเรียนในประเทศไทย

ศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพ เยซุต แห่งประเทศไทย

Jesuit Refugee Service Thailand


เป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้อพยพและ

ผู้ที่ถูกรุกรานให้จากถิ่นฐานโดยใช้ความรุนแรง

 

www.jrsap.org/

https://www.facebook.com/JesuitRefugeeService?ref=ts

ติดต่อ: จูนิตา คาลเดอร์

Telephone: +66 2 640 9590

Email: asiapacificrao@jrs.or.th

Province: กรุงเทพ

Address: ศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพ เอเซีย-แปซิคฟิค, 43 ซอยราชวิถี 12,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,

พญาไท,กรุงเทพ 10400

อาสาสมัคร:ต้องการ

Review:


โครงการ Last Wish (คำอธิษฐานสุดท้าย)

โครงการนี้จะช่วยเด็กป่วยหนักได้รับสิ่งที่พวกเขาปรารถนา โดยช่วยเติมเต็มให้พวกเขามีความสุขในช่วงวันสุดท้ายของพวกเขา

 

 

 

เว็บไซต์: http://www.bangkokpost.com/outlookwecare/index01.html

 

บุคคลที่ติดต่อ: รศ. นพ.อิศรางค์ นุชประยูร

โทรศัพท์ :

e-mail: fmedinp@md2.md.chula.ac.th

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่:  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

สถานที่พักพิงสำหรับแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ และลูก เพื่อที่จะทำให้พวกเขาอยู่อย่างปลอดภัยในชุมชนที่สนับสนุนพวกเขา

 

เว็บไซต์: http://www.lifehomeproject.org

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Life-Home-Project-Foundation/157351494332209

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 076-614-060

e-mail:  info@lifehomeproject.org

จังหวัด:  ภูเก็ต

ที่อยู่: 10/11 หมู่ที่ 1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

http://www.pcsf.org/

ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2540 โดยท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ร่วมกับคณะแพทย์สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี  ด้วยเจตนารมณ์เพื่อต้องการช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดให้ได้รับการผ่าตัดช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที ทางมูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถีได้ช่วยเพิ่มปริมาณการผ่าตัดมากขึ้นจากปกติ โดยริเริ่มโครงการผ่าตัดหัวใจนอกเวลาราชการขึ้น


ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

สถาบันวิจัย โรงพยาบาลราชวิถี

ตึกสอาด ศิริพัฒน์ ชั้น 3 

โทรศัพท์ 02-354-8108-37 ต่อ 4304, 083-978-0330ศูนย์พันธกิจสายธาร

มีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยเหลือเยาวชนชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งส่วนมากถูกคุมขังในเรือนจำอยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

เว็บไซต์: http://www.livingwatercenter.org

บุคคลที่ติดต่อ: Fr. Robert Martin

โทรศัพท์ : 081-452-7211

e-mail: info@LivingWaterCenter.org

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: โบสถ์พระมหาไถ่ 123/19 ซ. ร่วมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน

ให้การช่วยเหลือคนตาบอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต้อกระจก หรือสาเหตุอื่น ๆ และให้การศึกษาและการวิจัยในการรักษาผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ให้มองเห็น เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม

 

เว็บไซด์: http://www.pecf.or.th/

ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 02-310 3122

อีเมล์: ติดต่อทางเว็บไซด์ของมูลนิธิ

จังหวัด: กรุงเทพฯ

ที่อยู่: เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย

อาสาสมัคร: -

ความเห็นต่อองค์กรการกุศล:


ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดบ้านพูนศรีอุปถัมภ์

ให้การช่วยเหลือในการรักษา และที่พักให้กับเยาวชนที่ติดยาเสพติด

 

เว็บไซต์: http://www.bangkokpost.com/outlookwecare/index01.html

บุคคลที่ติดต่อ: Pol. Capt. Chirat Phichitphai

โทรศัพท์ : 081-932-0279

e-mail:

จังหวัด:  พัทยา ชลบุรี

ที่อยู่: 232/1 หมู่ 5 สุขุมวิท เมืองพัทยาอ. บางละมุง จ.ชลบุรี

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


สมาคมซามาริตันส์แห่งประเทศไทย

http://samaritans-thailand.org/

สะมาริตันส์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์หลักคือป้องกันการฆ่าตัวตายและคลายความทุกข์ทางใจโดยไม่เกี่ยวข้องกับศาสนา ปรัชญา หรือลัทธิการเมืองใด ดำเนินงานโดยมีอาสาสมัครซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนรับฟังทางโทรศัพท์ โดยไม่เปิดเผยตนเองและไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ด้วยปณิธานที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้สามารถดำเนินชีวิตด้วยความเข้มแข็งและผ่านพ้นภาวะวิกฤตในชีวิตไปได้ นอกจากนี้สมาคมฯยังมีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้ทักษะแก่บุคคลทั่วไปใน ด้านการรับฟัง ตลอดจนการเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ทุกข์ใจตามสถานที่ต่างๆ   สมาคมฯ ดำเนินงานอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศล ซึ่งศรัทธาและเห็นคุณค่า เชื่อมั่นในหลักการทำงานของสมาคมฯ


ติดต่อ :

สมาคมซามาริตันส์ แห่งประเทศไทย                        สมาคมซามาริตันส์ เชียงใหม่

ตู้ไปรษณีย์ 63 ป.ณ.สันติสุข                                ตู้ไปรษณีย์ 123 อำเภอเมือง

กรุงเทพ 11110                                             เชียงใหม่ 53000

อีเมล์ : infor@samarintans-thailand.org


สภากาชาดไทย

ให้การช่วยเหลือด้านสาธารณะสุข และมีโครงการบรรเทาสาธารณะภัยมากมายทั่วประเทศไทย

 

เว็บไซต์: http://www.redcross.or.th

Facebook: http://www.facebook.com/ThaiRedCross

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-256-4088

e-mail:  intertrc@redcross.or.th

จังหวัด:  กรุงเทพ

ที่อยู่: 1871 ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท

ในพระบรมราชูปถัมภ์

RURAL AREA MEDICAL AID FOUNDATION

Dedicated to the society by helping the poor in the rural remote areas far

away from civilization or hospital.

 

http://www.rama-foundation.or.th

Contact:

Telephone: 02-519-8314

Email: rama_foundation@msn.com

Province: Bangkok

Address: 11/7 M.6, Sukapibal 5 Soi 32, K.Orngern, Khet Saimai, Bangkok 10220

Volunteers: Yes

Review:


โครงการสังขาเมตตา

พระสงฆ์ช่วย ดูแลคนที่เป็นโรคเอดส์และให้การศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันโรค (เชียงใหม่)

 

เว็บไซต์: http://www.buddhanet.net/sangha-metta/project.html

บุคคลที่ติดต่อ: K. Laurie Maund


โทรศัพท์ : 053-328-137

มือถือ: 087-187-3212

e-mail:  lauriejm@gmail.com

จังหวัด:  เชียงใหม่

ที่อยู่: 47/30 หมู่บ้านแดนตะวันเหนือ ถ. สุเทพ ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:

 


 

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

 

เป็นสถาบันแรกที่เปิดตัวขึ้นในเอเชียที่ให้ที่พัก และช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่มีชีวิตและป่วยเป็นโรคเอดส์

เว็บไซต์: http://www.camillian-rayong.org

บุคคลที่ติดต่อ: Fr. GIOVANNI CONTARIN

โทรศัพท์ : 038-685-480

e-mail: cscrayon@loxinfo.co.th

จังหวัด:  ระยอง

ที่อยู่: 1/1 ซ. คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์

เพื่อลดจำนวนภาระให้กับผู้ที่ยากจนมีที่ติดเชื้อวัณโรค เชื้อ HIV/เอดส์ และโรคอื่นๆ

 

เว็บไซต์: http://www.tbhivfoundation.org

Facebook:

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 053-713-135และ 053-752-162 โทรสาร: 053-752-448

e-mail: thrf@tbhiv.org  และ thrf.tbhiv@gmail.com

จังหวัด:  เชียงราย

ที่อยู่: 1050 ถ.สถานพยาบาล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้: กรุณาอ่านผลการประเมินมูลนิธิฯ ของทีมงานได้ลิงค์นี้


มูลนิธิไทย-ลาหู่

ให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยชาวเขาเผ่าลาหู่ที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ภาคเหนือของประเทศไทย มูลนิธิทำงานร่วมกับหมู่บ้าน 16 แห่งใน 6 อำเภอ

 

เว็บไซต์: http://www.thailahu.com

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 053-867-400

มือถือ: 086-185-8760

e-mail: info@thailahu.com

จังหวัด:  เชียงใหม่

ที่อยู่: 16 ม.5, ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


การปั่นจักรยานการกุศลของ ทัวร์ เดอ ไทยแลนด์

เป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการกุศล หาทุนสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม แห่งประเทศไทย และ อินเตอร์เนชั่นแนล 

 

เว็บไซต์: http://www.tourdethailand.com

Facebook: http://www.facebook.com/tour.de.thailand

บุคคลที่ติดต่อ: นายคริสโตเฟอร์ เบิร์ด

โทรศัพท์ : 081-173-4469

e-mail: info@tourdeasia.org

จังหวัด:  ประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่: บริษัท ทัวร์ เดอ เอเชีย ไบซิเคิล ทัวร์ริ่ง จำกัด

15/120 ถ.เพชรเกษม (ระหว่างซอย 27 และ 29 ลานจอดรถ B-Quik) อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิสายใยครอบครัวเพื่อฟื้นคืนคนดี

เป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อยู่กับ โรคจิตเวช ผ่านการศึกษา การสนับสนุน และการเป็นปากเป็นเสียงแทน ทำงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลโดยไม่หวังผลกำไร

 

เว็บไซต์: http://www.thaifamilylink.net/

Facebook: https://www.facebook.com/kamlungjai.spirit/

posts/535199439842818‎

บุคคลที่ติดต่อ: คุณสมบูรณ์ ชั่งโต

โทรศัพท์ : 089-117-5283, 02-968-9659

e-mail : i.saiyai@hotmail.com

จังหวัด: นนทบุรี

ที่อยู่: ชั้น 2 ตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศรีธัญญา

47 ม.4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้: ตุลาคม 2556

 


มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

http://www.thaiheartfound.org

 

 

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2525 ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของเจ้าฟ้าหญิงมหาจักรี สิรินธร และในปี พ.ศ.2528 ได้รับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชน

2. ส่งเสริม และปฏิบัติการเพื่อป้องกันและรักษาโรคหัวใจและโรคอื่นๆ อันจะนำอันตรายหรือความพิการมาสู่หัวใจ

3. ส่งเสริม เผยแพร่ อบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถแก่แพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหัวใจ

4. ส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับหัวใจ โรคหัวใจ การป้องกัน และรักษาโรคหัวใจ

5. ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้หัวใจพิการ ได้เข้ารับการรักษาตามความเหมาะสม

6. ร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันอื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ และ

   เพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ทั้งนี้ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง

   ติดต่อ

  มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

  ในพระบรมราชูปถัมภ์

   ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

    เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
    โทร. 0-2716-6658, 0-2716-6843 , โทรสาร. 0-2716-5813 


มูลนิธิเอชไอวี

http://hivfoundation.com/

 

มูลนิธเอชไอวี มีการดำเนินงานทั่วภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับผู้อพยพ ผู้ลี้ภัยรวมทั้งครอบครัว มูลนิธิฯ ดำเนินงาน

โดยดำเนินงานข้ามพรมแดนเพื่อดูแลสุขภาพให้กับประชาชน  ในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นั้น ได้ทำงานรวมกับผู้ต้องขังในเรือนจำ แรงงานทางเพศ ผู้ติดยาเสพติด และรวมทั้งชายที่ชอบในเพศเดียวกัน  มูลนิธิฯ ดำเนินงานกับกลุ่มคนเหล่านี้สืบเนื่องจากมีเพียงไม่กี่องค์กรที่ต้องการทำงานกับคนกลุ่มนี้

มูลนิธิเอชไอวี ได้ดำเนินงานกับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

-             เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

-             เพื่อเป็นการปิดช่องว่างในการเข้าถึงบริการด้าน เอชไอวี ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ ระดับภูมิภาค

-             เพื่อเป็นการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ติดเชื้อในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค

-             เพื่อนำรูปแบบใหม่ล่าสุดในการเชื่อผู้คนที่ติดเชื้อ เอชไอวี ให้เข้าถึงบริการที่จำเป็น

ติดต่อ :

มูลนิธิเฮชไอวี ประเทศไทย

149/19-21 ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

ตู้ไปรษณีย์ 1028 สีลม กรุงเทพ 10500

โทรศัพท์ 02-634-0541  แฟกซ์ : 02-6340545