The Asia Foundation

http://asiafoundation.org/

 

 

มูลนิธิเอเซีย ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกในประเทศลาวเมื่อปี พ.ศ.2501 ด้วยการริเริ่มโครงการส่งเสริมศักยภาพทางด้านกฏหมาย และช่วยในการเข้าถึงระบบยุติธรรมให้กับประชากรลาว  สนับสนุนและปกป้องสิทธิสตรีลาวตลอดรวมถึงการขยายการเข้าถึงข้อมูล ร่วมไปกับการช่วยให้ชุมชนลาวได้ปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

ติตด่อ :

 

Headquarter                                                     Lao PDR

465 California Street                                          23 Singha Road

San Francisco, CA 94104 USA                              House No.069, Unit 4

Tel : (415)982 4640                                           Phonxay Villege, Xeysettha District

Fax : (415)392 8863                                          Vientien, Lao PDR

E-mail : info@asiafound.org                                 Tel : 856(21)454 300 to 304

                                                                      Fax : 856 (21)454 305

                                                                      E-mail : taflaos@asiafound.org

 


การศึกษาชุมชนระหว่างประเทศ

Community Learning International

http://www.communitylearninginternational.org/

 

องค์กรการศึกษาชุมชนระหว่างประเทศ มีพันธสัญญาอย่างจริงจังในการลดผลที่ตามมาจากความยากจนในประเทศลาว โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานความต้องการของชุมชนโครงการดังกล่าวมีผลกระทบเชิงบวกต่อการศึกษา ระบบน้ำ และการสร้างรายได้ ร่วมไปกับการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีของประชาชนชาวลาว

 

ติดต่อ :                                                             

P.O. Box 7768                                                          218 N. Alfred St.

Vientiane, Lao PDR                                                    Alexandria

โทรศัพท์ : (020) 5551-0575                                        VA 22314

 

อีเมล์ : info@communitylearninginternational.org          USA


องค์กรการกุศล ความหวังในโอกาสทางการศึกษาของคนลาว

Laos Educational Opportunities Trust (LEOT)

http://www.leot.org.uk/

 

 

จุดมุ่งหมายของมูลนิธิฯ คือการจัดหาเงินทุนเพื่อช่วยเหลือเยาวชนลาวที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษา  เงินทุนที่จัดหามาได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ จะถูกใช้ในการสนับสนุนนักเรียนในระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนนั้นจะครอบคลุม ค่าเล่าเรียน หนังสือ อาหารที่โรงเรียน และเครื่องแบบ

 

ปัจจุบันมูลนิธิความหวังในโอกาสทางการศึกษาของคนลาว มีเป้าหมายในการสร้างหอพักนักศึกษาใหม่ที่อยู่ติดกับโรงเรียนของมูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสจากจังหวัดใกล้เคียงในการเรียนที่โรงเรียนของมูลนิธิฯ และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดหลวงพระบาง

 

มูลนิธิความหวังในโอกาสทางการศึกษาของคนลาว (LEOT) ได้รับรางวัล INGO จากหน่วยงานของรัฐ

 

ติต่อ      : Mr. Peter Banwell

E-mail   : info@leot.org.uk

 

 


มูลนิธิฟื้นฟูลาว (LRF)

http://lao-foundation.org/ 

 

วัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฟื้นฟูลาว (LRF) คือการให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนชาวลาวโดยมุ่งเน้นไปยังเด็กและคนยากจน

 

มูลนิธิฟื้นฟูลาว จดทะเบียนเป็นองค์กรมีสำนักงานอยู่ที่ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและศาสนา และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหมายเลข 43-1967300 ผู้บริจาคที่เป็นอเมริกันสามารถได้รับการลดหย่อนภาษี

 

มูลนิธิฟื้นฟูลาว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทางการให้เป็นองค์กรอิสระ ทั้งในประเทศสาธารณประชาชนลาว และสหรัฐอเมริกา 

 

ติดต่อ:

 

USA                                                                       Laos

Lao Rehabilitation Foundation Inc.                  Lao Rhabilitation Foundation

C/O Dr. Luc Janssens                                   Don koy Villege, Sisattanak District,

86 El Nido Dr.                                             Unit 08- House no.802/12

Napa, CA 94559 USA                                   Vientien Capital, Lao PDR

 

Tel : 707-265-6555                                     Tel : (856) 20 54455 944

Fax : 707-265 -6566

E-mail : janssens@sonic.net


มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา ประเทศญี่ปุ่น

มินไซ เซ็นเตอร์

http://www.minsai.org/ 

 

มินไซ เซ็นเตอร์ เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่แสวงหากำไร และเป็นองค์กรอิสระ มีเป้าหมายเพื่อการจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กลาว และไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในด้านการศึกษา ก่อตั้งโดย นาย เทรูมาสุ อาคิโอะ ในปี พ.ศ. 2530  มินไซ เซ็นเตอร์ยังสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล ด้วยการช่วยเหลือผู้พิการให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษา

 

ติดต่อ   อีเมล์  :info@minsai.org

           โทร    03-6457-5782


SEDA-Laos

องค์กร ซีด้า-ประเทศลาว

http://seda-laos.org/

 

สมาคมนักพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ (ซีด้า) ถูกตั้งขึ้นเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสชาวลาว

 

ซีด้า เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และเป็นอิสระ เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานในประเทศลาว ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา และสุขภาพ และการจัดหาโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อทางออกของปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความยากจนและอนาคตที่สดใสให้กับประเทศลาว 

 

ติดต่อ       :    SEDA-Laos

                   PO Box T469

                   Xaysetha District

                   Vientiane, Lao PDR

 โทรศัพท์   : +856 21 314 338

 


หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส (SOS Children's Villages) 

http://www.soschildrensvillages.org.uk/

 

หมุ่บ้านเด็ก เอส โอ เอส เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่มีฐานการดำเนินงานที่ประเทศอังกฤษ มีกิจกรรมการกุศลใน 133 ประเทศ ภายใต้การดำเนินงาน หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล เดียวกัน

 

หมู่บ้านเด็ก เอส โอ เอส เริ่มดำเนินงานในประเทศลาวเมื่อปี พ.ศ. 2536 ด้วยวัตถุประสงค์ในการช่วยหลือเด็กด้อยโอกาสด้วยการดูแลเด็กระหว่างวัน สนับสนุนให้เด็กได้เข้ารับการศึกษาทั้งระดับประถมและมัธยม ตลอดรวมถึงการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ และให้คำปรึกษาแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งนี้การสนับสนุนด้านต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของคนท้องถิ่น

 

ติดต่อ :

SOS Children's Village of Laos
POB 3503, Ban Sivilay, Muang Xayth.
Hom 02, Km 6, Kaysone Phomvihane Rd
Vientiane
Laos
tel. +856-21-710544

fax +856-21-710163


องค์กรสร้างสรรค์การศึกษาลาวอย่างยั่งยืน

Sustainable Laos Education Initiatives Inc.

http://www.sustainablelaos.org/

 

องค์กรสร้างสรรค์การศึกษาลาวอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่จดทะเบียนของชาวแคนาดา ไม่แสวงหากำไรโดยมีกิจกรรมในการหาทุน และดำเนินงานโครงการการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลในประเทศลาว  องค์กรสร้างสรรค์การศึกษาลาวอย่างยั่งยืน รับคนยากจน เยาวชนที่มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองและชุมชนที่ตนอาศัยเพื่อความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรเป็นระยะเวลา 1 ปี ในการเรียนรู้ องค์กรฯ ยังมีการเปิดอบรมภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับชุมชน

 

ติดต่อ :

Sustainable Laos Education Initiatives Inc.

1510 Larchview Trail Mississauaga,

ON L5E 2S1. Canada

 


มูลนิธิ หัวใจสีเขียว

The GreenHeart Foundation

http://www.greenheartfoundation.org/

 

มูลนิธิ หัวใจสีเขียว มีภารกิจที่อุทิศให้กับการรักษาวัฒนธรรมลาวผ่านการส่งเสริมศิลปะการถักทอผ้าของลาว เป้าหมายของมูลนิธิคือการสร้างกำไรทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับศิลปินชาวลาวที่อยู่ห่างไกลตามหุบเขา รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุนชนให้มากขึ้น

 

ติดต่อผ่านหน้าเวปเพจ ดังนี้

 

http://www.greenheartfoundation.org/#!contact/c21dx


ทัศนศึกษาเพื่อการสอน (T2T)

Travel to Teach

http://www.travel-to-teach.org/

 

ทัศนศึกษาเพื่อการสอนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2545 ในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย โดยอาสาสมัครต่างชาติที่เดินทางมาทัศนศึกษาในภูมิภาคนี้  องค์กรการกุศล ทัศนศึกษาเพื่อการสอน เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และเป็นองค์กรที่เชื่อมโยงอาสาสมัครทั่วโลกกับโครงการในชุมชน ในประเทศที่กำลังพัฒนา

 

องค์กรการกุศลทัศนศึกษาเพื่อการสอนได้ขยายกิจกรรมในการสอนจากเดิมที่สอน ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ให้ครอบคลุมถึงการกีฬา การฟื้นฟู และสัตว์ป่าเป็นต้น  เป้าหมายขององค์กรการกุศลแห่งนี้คือการช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษาในประเทศโลกที่สามและการนำผู้คนมาร่วมกิจกรรมเดียวกันเพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

 

ติดต่อ     : Asian Program Manager

              Travel to Teach

              77/4 Chaitalay Road

              Prachuap Khiri Khun,

              Thailand 77000

 

Tel       :  66 9 2818 5929


โครงการพัฒนาของสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี-ลาว)

United Nation Development Program (UNDP-Laos)

http://www.la.undp.org/

 

โครงการพัฒนาของสหประชาติมุ่งเน้นไปยังการให้ความช่วยเหลือประเทศลาวในการสร้างและแบ่งปันทางออกของ

ปัญหาให้กับปัญหาหลักที่ท้าทายประเทศดังต่อไปนี้

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศลาว

โครงการพัฒนาของสหประชาชาติได้นำเสนอกลยุทธ์ในการส่งเสริมไปยังการลดความยากจน ด้วยพันธสัญญาในการส่งเสริมให้รัฐบาลเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสทั้งนโยบายและการนำโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะกับผู้ยากจนและอ่อนแอในสังคม

 

โครงการพัฒนาของสหประชาชาติยังให้การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืน และนำประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ยากไร้เข้าสู่กระบวนการในการพัฒนาและการตัดสินใจ โครงการพัฒนาของสหประชาชาติยังได้ช่วยเหลือรัฐบาลในการพัฒนากลยุทธในการวางแผนบริหารจัดการความเสียหายอีกด้วย

 

ติดต่อ

United Nations Development Programme
Lane Xang Avenue

P.O. Box 345
Vientiane, Lao PDR
Email: info.la@undp.org
Tel: +856 (0) 21 267 777


กองทุนประชากร ของสหประชาชาติ

The United Nations Population Fund

http://countryoffice.unfpa.org/lao/

 

กองทุนประชากร ของสหประชาชาติ เป็นตัวแทนพัฒนาระหว่างประเทศดำเนินงานเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การเกิดของเด็กอย่างปลอดภัย และการพัฒนาศักยภาพของเด็กทุกๆ คน

 

กองทุนประชากร ของสหประชาชาติดำเนินงานในประเทศลาวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 และร่วมดำเนินงานกับรัฐบาลและองค์กรอิสระระหว่างประเทศในการให้การสนับสนุนโครงการที่ช่วยเหลือ ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก เพื่อให้ :

- เข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมและการบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การวางแผนครอบครัวเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์อย่างไม่ตั้งใจ

- เพื่อความมั่นใจในการตั้งครรภ์และการให้กำเนิดทารกอย่างปลอดภัย

- เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรค เอชไอวี/เอดส์

- เพื่อต่อต้านความรุนแรงกับผู้หญิง

- เพื่อเป็นประโยชน์จากความสมดุลย์ การวางแผนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

กองทุนดังกล่าว ยังช่วยรัฐบาลในการรวบรวม วิเคราะห์และการใช้ข้อมูลประชากรและสุขภาพเพื่อความเข้าใจในคุณลักษณะของประชากรและสุขภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งการวางแผนความต้องการในอนาคต

ติดต่อ :

UNFPA, United Nations Population Fund

New address:

605 Third Avenue
New York, New York 10158 USA

 

General Inquiries

Telephone:  +1 (212) 297-5000
Fax: +1 (212) 370-0201
E-mail: hq@unfpa.org


วิลเลจ โฟกัส อินเตอร์เนชั่นแนล

Village Focus International

http://villagefocus.org/

 

วิลเลจ โฟกัส อินเตอร์เนชั่นแนล จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานดำเนินงานด้านการกุศลบนเกาะ ฮ่องกง และเป็นองค์กรอิสระในประเทศกัมพูชา และอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนร่วมกับหุ้นส่วนในประเทศลาว  ในปี พ.ศ.2543 ได้เป็นองค์กรระหว่างประเทศแห่งแรกที่ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศลาว และเริ่มดำเนินกิจกรรมในประเทศกัมพูชาในปี พ.ศ.2546 ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว กิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการใน 200 หมู่บ้านที่ขาดความเข้มแข็งโดยมุ่งเน้นไปยังการพัฒนาความเป็นผู้นำท้องถิ่นด้วยความพยายามในการนำการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานสังคมให้กับท้องถิ่น

 

ติดต่อ :

สำนักงาน

Phonsavan Tai Village,

Unit 14, 207 Sisattanak District,
Vientiane, Lao P.D.R
โทรศัพท์: +856-21 312 519

 

          : +856-21 350 740
แฟกซ์   : + 856-21-315-841