องค์กรการกุศลเพื่อพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชน 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก                                                                      หน้า 1,2                                                                               ไปยังหน้าถัดไป >

โซเชียลกิฟเวอร์

http://www.socialgiver.com/

 

โซเชียลกิฟเวอร์ คือ พื้นที่ออนไลน์ที่ทำให้การช็อปและช่วยกลายเป็นเรื่องเดียวกัน โดยทุกคนสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการชั้นนำ ในราคาสุดพิเศษจากทั่วประเทศ พร้อมไปกับการสนับสนุนโครงการดีๆเพื่อสังคม เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของคนอีกหลายคนดีขึ้น

โซเชียลกิฟเวอร์ ริเริ่มโดย สองคนไทยรุ่นใหม่ที่นำประสบการณ์การทำงานกับองค์กรสาธารณกุศลมาประยุกต์ใช้โดยทุ่มเทให้กับโครงการต่างๆ ขององค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ ผ่านรูปแบบธุรกิจบนเว็บไซต์ของตนเอง

ติดต่อ :

บริษัท โซเชียลโมชั่น จำกัด

36/1-3 ถนนปั้น 

สีลม บางรัก

กรุงเทพฯ 10500

อี-เมล์ : hello@socialgiver.com


มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

http://familynetwork.or.th/

 

ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.2542เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อแม่กลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาซึ่งใช้ชื่อว่าชมรมพ่อแม่จากนั้นจึงพัฒนาเติบโตมาเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีเป้าหมายชัดเจน คือเพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย

 

       มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีบทบาทในการประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นทั้งในบุคคล ชุมชน และสังคม ด้วยการนำเสนอกระบวนการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว  พันธกิจที่สำคัญของเราคือ ส่งเสริมให้พ่อแม่ชั้นกลางใช้โอกาสเป็นพ่อแม่ของตนอย่างมีคุณค่า เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ให้ประสบผลสำเร็จนั่นคือหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่นั่นเอง

  

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

 

       1. สนับสนุนส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่และครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนร่วม                 จัดการศึกษาให้แก่ลูกและเด็ก

       2. ร่วมมือกันป้องกันคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของเด็กและครอบครัวจากการล่วงละเมิดหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพในทุกๆ                 ด้าน

       3. ดำเนินการให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นองค์กรของพ่อแม่ และครอบครัวในรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ                            ประโยชน์ร่วมกัน

       4. ระดมความร่วมมือสนับสนุนจากบุคคล องค์กรทั่วไป ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในทุกๆ ด้าน เพื่อฟื้นฟูสถาบัน                 ครอบครัวไทยให้เข้มแข็งมีพลัง

       5. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ส่งเสริมสัมพันธภาพความเป็นครอบครัวไทยที่อบอุ่นและเข้มแข็งให้กลับมามีบทบาททางสังคม                สืบทอดวัฒนธรรมการเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวและระหว่างครอบครัว วัฒนธรรมเมตตาผู้น้อยมีสัมมา                    คารวะผู้อาวุโสของบรรพชนไทย

       6. เพื่อใช้สื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสิ่งพิมพ์ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษา พัฒนาเด็กและเครือข่ายครอบครัวใน                  ปัจจุบัน

ติดต่อ

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

192 ซอย 8 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ ประชานิเวศน์1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348ดต่อ :


มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

http://www.pfizerfoundation.or.th/


มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย เป็นองค์กรการกุศลที่ดำเนินงานอย่างอิสระ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2544ด้วยความเชื่อในการเป็นผู้ให้และมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสเติมเต็มความหวัง ความฝันให้เป็นความจริงและมีชีวิตที่ดีขึ้น

 นอกเหนือจากสุขภาพที่ดีแล้ว เราทุกคนต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพด้วย  มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จึงมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาสในสังคม ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการมอบโอกาสในการพัฒนาชีวิตและชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน คือ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต


ติดต่อ :

มูลนิธิืไฟเซอร์ประเทศไทย

คุณภาชั้น 37 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์

323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

โทร : 02-665-4555, 02-665-4666
มูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา

http://www.tgf.or.th/

 

มูลนิธิไทย-เยอรมัน เพื่อการพัฒนา มีนโยบายในการช่วยเหลือให้ทุกแก่โครงการเล็กๆ ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเน้นหนักในการสร้างรายได้จากการเกษตรกรรมและ การพัฒนาชนบท ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมองค์กรชุมชนเหล่านั้นให้ช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคตและเป็นการช่วยเหลือคนยากจนในท้องถิ่น และร่วมมือกับหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน 

ติดต่อ :

49/12 - 13  เซ็นจูรี่ปาร์คคอนโดมิเนียม อาคารซี วิภาวดีรังสิต ซอย 22  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900

โทรศัพท์ 0 - 29386760 - 2แฟกซ์ 0 - 2938 - 6759

อีเมล : info@tgf.or.th     อีเมล์ :  thaigerfund@gmail.com


องค์กรแอ็คชั่นเอด-ประเทศไทย

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับคนชายขอบ ทำการวิจัยและสนับสนุน เพื่อผลักดันให้รัฐบาล บริษัทธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ ได้นำมาใช้เป็นนโยบาย และเป็นข้อตกลงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม

 

เว็บไซต์:http://www.actionaid.org/thailand
Facebook: http://www.facebook.com/ActionAidThailand 
บุคคลที่ติดต่อ: -
โทรศัพท์: 02-279-6601
อีเมล:  
Thai.Asia@actionaid.org
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: 60/1 อาคารมนริริน ตึก
A ชั้นที่ 2 ห้อง A 201
ซ. พหลโยธิน 8 (สายลม) ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


มูลนิธิหนังสือเพื่อไทย 

องค์กรไม่แสวงหากำไรซึ่งบริจาคหนังสือใหม่จากสำนักพิมพ์อเมริกันและแคนาดาเป็นประจำทุกปีกว่า 50,000 เล่ม  ไปกว่า 550 โรงเรียนในประเทศไทย

 เว็บไซต์:  http://www.bft.or.th/

 

http://www.kbu.ac.th/home/?page=detail_news&type=news&id=122
Facebook: booksforthailandpage
บุคคลที่ติดต่อคุณธมนพัชร์ คูเปอร์ไรเดอร์
โทรศัพท์: 02-320-2777 ต่อ 1335
อีเมล์:  
Book4thailand@gmail.com
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคารเกษมสรรค์ (อาคาร3) ชั้น 10 

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ 10250 

 


มูลนิธิเอเชีย

ดำเนินการให้ความสนับสนุนการพัฒนา เสริมสร้างพลังของสตรี รักษาสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือในภูมิภาค

 

เว็บไซต์:http://asiafoundation.org/country/overview/thailand

เว็บไซต์มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย:http://www.asiafoundationth.or.th

Facebook: http://www.facebook.com/AsiaFoundation

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-233-1644 - 7                                           

e-mail: TAF-TH@asiafound.org , tafthailand@asiafound.org   

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: อาคารคิวเฮ้าส์คอนแวนต์ ชั้น 6  เลขที่ 38 ถนนคอนเวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

                                             


มูลนิธิศักยภาพเยาวชน (T.Y.A.P. Foundation)

http://www.giveasia.org/charity/tyap_foundation

 

รณรงค์สร้างความตระหนักในสังคม ให้เกิดการยอมรับศักยภาพ เคารพในคุณค่าความแตกต่างหลากหลายของเยาวชน และผลักดันนโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาตนเองของเยาวชน ส่งเสริมกระบวนการที่สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาแนวคิดการทำงานเพื่อสังคม พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในไทยัพ ในพื้นที่ของกลุ่ม เครือข่ายเยาวชนและเครือข่ายภาคประชาชน พัฒนาศักยภาพคนทำงานเยาวชน ระบบข้อมูลข่าวสาร หลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ภารกิจ


ติดต่อ :

มูลนิธิศักยภาพเยาวชน

56/80 ถ.สนามบินเก่า ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร : 053-274157, 053-808493

 


มูลนิธิอโชก้า 

http://thailand.ashoka.org/

 

มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๓ โดยบิล เดรตัน ในกรุงวอชิงตัน ดีซี

ตั้งชื่อ สร้างสรรค์ และบุกเบิกแนวคิดการประกอบการสังคมคัดเลือกผู้ประกอบการสังคมกลุ่มแรกในประเทศอินเดีย ปี ๒๕๒๔ เริ่มต้นด้วยงบประมาณประจำปีเพียง ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท และเพิ่มขึ้นเป็น ๙๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๔๙

ในประเทศไทย

 

เริ่มดำเนินงานปี ๒๕๓๒ จดทะเบียนเป็นมูลนิธิปี ๒๕๔๗ ปัจจุบันมีอโชก้าเฟลโลว์จำนวน ๙๓ คน สำนักงานในกรุงเทพฯ มีทีมงาน ๔ คน นอกจากนี้มีอาสาสมัคร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีอโชก้าเฟลโลว์อาวุโสเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และมีเฟลโลว์จำนวนหนึ่งช่วยประสานความร่วมมือระหว่างเฟลโลว์ด้วยกันเอง

อโชก้ามองเห็นโลกที่ซึ่งทุกคนเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสังคม  “Everyone a Changemaker™” โลกซึ่งตอบสนองต่อการท้าทายทางสังคม อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และโลกที่ซึ่งบุคคลมีเสรีภาพ ความมั่นใจ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้ประกอบการสังคมคือบุคคลที่มีวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาสังคมที่เร่งด่วน บุคคลเหล่านี้มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ และเสนอแนวคิดใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง

 

ติดต่อ

มูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)

101/8ซอยพหลโยธิน 32แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม.10900

โทร / แฟกซ์ 029419294

 

อีเมล์ thailand@ashoka.org


มูลนิธิทรัพยากรเอเซีย

สนับสนุนการพัฒนาแบบองค์รวมโดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ยากจน และผู้ที่ด้อยโอกาสและกลุ่มคนที่ขาดความมั่นคงในชีวิต

 

เว็บไซต์:http://arf-asia.org/

Facebook: http://www.facebook.com/AsianResourceFoundation

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 02-913-0196

e-mail: arf@arf-asia.org

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่: 1562/113 ซอย 1/1 หมู่บ้านไพบูลย์ ถนนประชาราษฎร์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

อาสาสมัคร: เปิดรับ
ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:
                                                    


มูลนิธิแอ๊ดดร้าประเทศไทย

ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ในด้านสาธารณสุข และความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์

 

เว็บไซต์:http://www.adrathailand.org/

 

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 053-839-401-2

e-mail: office@adrathailand.org

จังหวัด: เชียงใหม่

ที่อยู่: 178/95 หมู่บ้านเวิลด์คลับแลนด์ ซอย 2 หมู่ 7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

                                       


 

มูลนิธิเพื่อคนไทย

http://www.khonthaifoundation.org/

 

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 ด้วยเป้าหมายร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนทุกภาคส่วน ชวนกันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ทางสังคมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่  อันเป็นที่มาของความมุ่งมั่นสร้างกลไกการมีส่วนร่วมมากมายหลายประเภท เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน หลากหลาย รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างให้สามารถเลือกใช้กลไกที่เหมาะกับพฤติกรรมและความสนใจ กระทั่งเกิดความตื่นตระหนักในบทบาทตัวเอง พร้อมลงมือทำแก้ปัญหาสังคม เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม (Active Citizen)  กลไกดังกล่าวอาจเป็นงานวิจัย,งานสัมมนา,งานเวทีความคิด,งานนิทรรศการ ฯลฯ

ติดต่อ :

มูลนิธิ เพื่อ "คนไทย"

เลขที่ 1ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรสาร : 0-2301-1439โทร : 0-2301-1000 ต่อ 1038

 

Email : info@khonthaifoundation.org

 


มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

้http://northnetthailand.org/


มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน” (NORTHNET Foundation) เป็นมูลนิธิเพื่อให้คนทำงานในภาคเหนือมีองค์กรพัฒนาเอกชนมาร่วมในการทำงานเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชน เกษตรกร และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่สนใจพัฒนาโครงการของตัวเอง ได้เข้ามาใช้พื้นที่ของมูลนิธิมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนในการทำโครงการ แต่ทั้งนี้ต้องให้คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ประชุมให้ความเห็นชอบด้วย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิฯ

  • ส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา การสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวชนบท และในเมืองที่ด้อยโอกาส
  • สนับสนุนทุนแก่ชุมชนที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือตัวเอง
  • สนับสนุนให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
  • เผยแพร่ความรู้ของชุมชนออกไปสู่สาธารณชน
  • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
  • ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

ติดต่อ:

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

5/112 หมู่บ้านสินธนา 2 ต.สันพระเนตร

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

อีเมล: info@northnetthailand.org


กลุ่มอาสาสมัครของมูลนิธิฯ กำลังช่วยสร้างโต๊ะสำหรับห้องเรียนในโรงเรียน

เดอะบร็านช ฟาวเดชั่น

The Branch Foundation

http://www.thebranchfoundation.org/

 

ป็นมูลนิธิฯ ที่มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานเคียงข้างไปกับชุมชนที่มีต้นกำเนิดในพื้นที่ในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนผ่านการศึกษา การสร้างศักยภาพและการใช้พลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานในขอบข่ายดังนี้

            - การศึกษา

            - การสร้างศักยภาพให้กับชุมชน

            - พลังงานทดแทน

 

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มี 5 โครงการที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมไปยังจังหวัด

ที่ติดกับชายแดนไทย-พม่า ดังนี้

   - โครงการศูนย์ผู้อพยพ ใกล้ชายแดน ไทย-พม่า 

   - โครงการโอกาสสำหรับเด็กในประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   - โครงการ พลังงานสีเขียว บริเวณชายแดน แม่สอด 

   - ศูนย์การศึกษามูลนิธิ เดอะบร็านช ฟาวเดชั่น เชียงใหม่

 

ติดต่อ

 

มูลนิธิ เดอะบร็านช 

สำนักงานในประเทศไทย: +66 (0) 844268671

Email : info@thebranchfoundation.org


กรรมาธิการฝ่ายสังคม สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สภาพระสังฆราช คาทอลิกเพื่อการพัฒนาจากเอเชีย ยุโรป แคนาดา ออสเตรเลีย ฯลฯ

เว็บไซต์:http://caritasthailand.net

Facebook: http://www.facebook.com/CaritasTHAILAND

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 02-681-3900 ต่อ 1710

e-mail: caritasthailand@cbct.net

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่:122/11 ชั้น 7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

                                           


มูลนิธิชัยพัฒนา

http://www.chaipat.or.th/

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง "มูลนิธิชัยพัฒนา" โดย ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว การที่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนา เกิดความสมบูรณ์ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.         เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆ

2.         เพื่อส่งเสริม การพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น    

            และให้สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตนเองได้

3.         ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

4.         ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อเน้นในการสนับสนุน

            สาธารณประโยชน์

5.         ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

เป้าหมาย

เป้าหมายที่สำคัญคือ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ คือ ชัยชนะแห่งการพัฒนา

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

อาคารสำนักงานโครงการพัฒนาในพระราชดำริ (สะพานพระราม 8)

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 ถนน อรุณอัมรินทร์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพ 10700

โทร 02-447-8585-8 ต่อ 249


มูลนิธิชุมชนไท

ดำเนินการโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง

 

 

เว็บไซต์:http://www.chumchonthai.or.th

 

Facebook: http://www.facebook.com/FoundationChumchonThai

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์:  02-379-5386-7

e-mail: chumchonthaidisaster@gmail.com

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ :11 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอยบ้านสีส้ม แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

อาสาสมัคร: -

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:   


มูลนิธิแมลงปอเพื่อชุมชน

องค์การอาสาสมัครการกุศลเพื่อช่วยเหลือสร้างชุมชนในประเทศไทย

เว็บไซต์:http://www.dragonflycommunity.org/

Facebook: https://www.facebook.com/DragonflyCommunityFoundation

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 044-281-073

e-mail: -

จังหวัด: นครราชสีมา

ที่อยู่: 1719 ซ. มุขมนตรี 13 ถ.มุขมนตรี  ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:   


มูลนิธิ Family Care

องค์กรการกุศลนานาชาติที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนหลายๆ โครงการในประเทศไทย

เว็บไซต์:http://www.familycare.org/global-network/asia/thailand/

Facebook:http://www.facebook.com/familycarefoundation

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 1 (619) 468-3191

e-mail: fcf@familycare.org

จังหวัด (สถานที่):  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่อยู่: 1373 Marron Valley Road, Dulzura CA 91917, USA

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:   


มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาล
จำหน่ายเสื้อผ้าเด็กและสินค้างานฝีมือเย็บปักที่ทำด้วยมือโดยกลุ่มสตรีที่ต้องการความช่วยเหลือ

เว็บไซต์: http://www.goodshepherdbangkok.com
ผู้ที่ติดต่อ: -
โทรศัพท์: 02-245-0457
โทรสาร: 0 2-642-8716
e-mail: shepherd@cscoms.com
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: 4128/1 ซ.โบสถ์แม่พระฟาติมา ถ.ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
อาสาสมัคร:
ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:    


กลุ่ม Friend for Asia Thailand

ดำเนินการในโครงการอาสาสมัครที่ทรงพลังในหลายๆ โครงการ

เว็บไซต์: http://www.volunteerthailand.org

Facebook:http://www.facebook.com/volunteerthailand

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 053-232-053 และ 089-855-1610

e-mail:    info@volunteerthailand.org

63/3 ถ.ช้างม่อยเก่า ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:   


มูลนิธิ Global Vision International

ให้ความช่วยเหลือชุมชนในจังหวัดกระบี่ ในการด้านศึกษา และอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในทางเศรษฐกิจของประชาชน

 

เว็บไซต์:http://www.gviusa.com/programs/volunteering-under-18s-thailand

Facebook: http://www.facebook.com/GVIfans

บุคคลที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์ : 1-888-653-6028

e-mail:info@gvifoundations.com

จังหวัด (สถานที่):  ประเทศสหรัฐอเมริกา / กระบี่

ที่อยู่: 225 Franklin Street, 26th Floor, Boston, MA 02110, USA

อาสาสมัคร: เปิดรับ
ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:
                                             


มูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ

สร้างบ้าน พัฒนาชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย.

http://www.habitatthailand.org/

https://www.facebook.com/h4hthailand

ติตด่อ:

โทรศัพท์: 0-2664-0644

อีเมย์: habitat@habitatthailand.org

จังหวัด: กรุงเทพฯ / เชียงใหม่ /อุดรธานี / ระยอง

ที่อยู่: อาคาร 253 อโศก ชั้น 12 เลขที่ 253 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Volunteers: Yes

 


กองทุนเพื่อชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง

โครงการที่ดำเนินการช่วยเหล่าชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทย

 

เว็บไซต์:http://www.karenhilltribes.org.uk

Facebook: http://www.facebook.com/TheKarenHilltribesTrust

บุคคลที่ติดต่อ:

โทรศัพท์: +44 (0)1904 612829

e-mail: -

จังหวัด (สถานที่):  ประเทศสหราชอาณาจักร

ที่อยู่: 88a Main Street, Fulford, York, YO10 4PS, United Kingdom

อาสาสมัคร: เปิดรับ
ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:
                                                    


Life Development Center

มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าชาวไทยภูเขาที่มีหลักแหล่งไม่แน่นอนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เว็บไซต์: http://www.ldcl.org/

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: -

e-mail: infor@ldcl.orgหรือ ldc.ngo511@gmail.com

จังหวัด: เชียงใหม่

ที่อยู่: ตู้ ป.ณ. 300 จ.เชียงใหม่ 50000

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:                    


สโมสรไลออนส์ภูเก็ต เพิร์ล

องค์กรที่มีโครงการมากมายเพื่อช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

เว็บไซต์:http://www.lionsphuketpearl.com

Facebook: http://www.facebook.com/lionphuketpearl

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: -

e-mail:  welcome@lionsphuketpearl.com

จังหวัด: ภูเก็ต

ที่อยู่: ตู้ ป.ณ. 398 อ.เมือง จ.ภูเก็ต

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:                                                    


บ้านกิ่งแก้ว

http://www.baan-kingkaew-orphanage.org/

บ้านกิ่งแก้วเป็นบ้านสำหรับเด็กอ่อนจำนวน 50 คนอายุระหว่าง 3 ถึง 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความสำคัญสำหรับเด็กอ่อน  บ้านกิ่งแก้วมีความพยายามที่จะมอบความรัก การดูแลเอาใจใส่ ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่ทน ผู้ดูแลที่มีประสบการณ์และคุณภาพตลอดจนพี่เลี้ยงเด็ก  ครูประจำโรงเรียนอนุบาล รวมทั้งทีมงานดูแลสุขภาพเด็ก มาจากคณะแพทย์และสุขศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเด็กที่บ้านกิ่งแก้วดูแลอยู่นั้นได้รับความเอาใจใส่ตลอดเวลา

 

ติดต่อ

บ้านกิ่งแก้ว

75 ถนนวัวไหล จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร 053-275-650


เพลินจิต แฟร์ (สมาคมชาวอังกฤษในประเทศไทย)

สมาคมชาวอังกฤษในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยชุมชนชาวอังกฤษจัดงานการกุศลเพื่อหาทุนสำหรับการกุศลต่างๆ ในประเทศไทย (เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์จากสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพ)

เว็บไซต์:http://www.bctfn.com

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์:02-204 1587 -8

e-mail:  bctfn@loxinfo.co.th

จังหวัด:กรุงเทพ

ที่อยู่:591/17 ถนนสุขุมวิทซอย 33-33/1 (ซอยวิลล่า) กรุงเทพฯ 10110

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:                                                    


ร้านสบเมย อาร์ต กรุงเทพ

ดำเนินการหารายได้ในการกุศลช่วยเหลือทั่วๆ ไป จากสินค้าทักทอผ้า และงานฝีมือประดิษฐ์ตะกร้าจากฝีมือของชุมชนหมู่บ้านในกรุงเทพ

เว็บไซต์:http://www.sopmoeiarts.com

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 02-714-7269

e-mail: masako_isomura@hotmail.com

จังหวัด:กรุงเทพ

ที่อยู่:8 ห้องเลขที่ 104 ซอยสุขุมวิท 49 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:                                                    


ร้านสบเมย อาร์ต เชียงใหม่

ดำเนินการหารายได้ในการกุศลช่วยเหลือทั่วๆ ไป จากสินค้าทักทอผ้า และงานฝีมือประดิษฐ์ตะกร้าจากฝีมือของชุมชนในภาคเหนือ

เว็บไซต์:http://www.sopmoeiarts.com/html/chiangmaishop.html

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 053-306-123 และ 053-212-935

e-mail: sma@sopmoeiarts.com

จังหวัด: เชียงใหม่

ที่อยู่:150/10 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:                                                    


บริษัท ไทยคราฟท แฟรเทรด จํากัด

ดำเนินการเป็นตัวแทนให้ทีมงานผู้ผลิตงานหัตถกรรม และอาสาสมัครต่างๆ ได้พบกันในงานโดยการปฏิบัติงาน workshop และการสัมมนา

เว็บไซต์:http://www.thaicraft.org

Facebook: http://www.facebook.com/ThaiCraft.org

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 02-6760636-8 ต่อ 230

e-mail: info@thaicraft.org

ที่อยู่:242 ถนน อาคารสงเคราะห์ สาย 15 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:                                                    

 


มูลนิธิอาสาสมัครนานาชาติช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (International Support Group Foundation - ISGF)

มีปณิธานที่จะช่วยสงเคราะห์บรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย

เว็บไซต์:http://www.isgfthailand.org

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์:02-258-5335

e-mail: isgf_education@yahoo.com

จังหวัด: กรุงเทพฯ

ที่อยู่: ตู้ป.ณ. 55 สันติสุข กรุงเทพฯ 10113

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ

ผู้ริเริ่มนวัตกรรม และโครงการการคุมกำเนิดประชากร และใช้งานแพร่หลายในประเทศไทย

เว็บไซต์: http://www.mechaifoundation.org/mechai_home.asp

Facebook: http://www.facebook.com/MechaiV

http://www.facebook.com/PopDevIntl

ผู้ที่ติดต่อ: คุณมีชัย วีระไวทยะ

โทรศัพท์: 02-946-1128

e-mail: mechai@pda.or.th

จังหวัด: กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 6 สุขุมวิท ซอย 12 กรุงเทพฯ 10110

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิกระจกเงา

ดำเนินงานในหลายๆ โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนจากตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์: http://www.themirrorfoundation.org/

http://www.mirror.or.th/mirrornew/ 

Facebook: https://www.facebook.com/mirrorf

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 02-973-2236-7

e-mail: info@themirrorfoundation.org

จังหวัด: กรุงเทพฯ และ เชียงราย

ที่อยู่: เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 แยก4-7 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิพิทยาสุวรรณ เพื่อการพัฒนาชนบท

โครงการเพื่อการศึกษาในหลายๆ ชุมชนในประเทศไทย และทั่วเอเชีย

เว็บไซต์: http://www.pitayasuwan.org/ 

ผู้ที่ติดต่อ: Amphai Thongpliu (Por)

โทรศัพท์: 0860 012 838

e-mail: in@pitayasuwan.org

จังหวัด: สิงห์บุรี

ที่อยู่: 40/1 หมู่ที่ 4 ซอยวิหารขาว 12 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี16140

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


มูลนิธิบ้านต้นน้ำ

องค์กรเพื่อช่วยเหลือสังคมที่เน้นผู้ที่ยากจนในภาคเหนือของประเทศไทย

เว็บไซต์: http://www.raintree-foundation.org

Facebook: https://www.facebook.com/raintreefoundation

ผู้ที่ติดต่อ: Wanida Theptit

โทรศัพท์: 085-716-1192

e-mail: info@raintree-foundation.org

จังหวัด: เชียงใหม่

ที่อยู่: 31 หมู่ 13 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

อาสาสมัคร: เปิดรับ

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:


Rejoice Urban Development Project

ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และสังคมสงเคราะห์ในเชียงใหม่

เว็บไซต์: http://www.rejoicecharity.com/

ผู้ที่ติดต่อ: Mr. Gee และ K. Chai

โทรศัพท์: 053 806 674

e-mail: contact@rejoicecharity.com

จังหวัด: เชียงใหม่

ที่อยู่: 39/10 หมู่ 15 ซอย 2 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 


มูลนิธิสยามแคร์

องค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในประเทศไทย

เว็บไซต์: http://www.siamcare.org/Welcome.html

Facebook: http://www.facebook.com/siamcare

ผู้ที่ติดต่อ: -

โทรศัพท์: 02-530-5902 หรือ 02-539-5299

e-mail: siamcare@siamcare.org

จังหวัด: กรุงเทพฯ

ที่อยู่: 66/43 ซอยเครือคล้าย 1 หมู่บ้านทิพย์นคร ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ 10310

อาสาสมัคร:

ความเห็นต่อองค์กรการกุศลแห่งนี้:                                                    


มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

www.thaigiving.org

ศูนย์กลางการรับบริจาคออนไลน์  www.thaigiving.org  ดำเนินการโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ สหรัฐอเมริกา ได้รับการปรับปรุงระบบและบริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนและองค์กรทำงานเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดตัวโฉมใหม่ในเดือน พฤศจิกายน 2556 เว็บไซต์ไทยกิฟวิ่ง ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินออนไลน์ แต่จะเป็นสื่อกลางในการแบ่งปัน ทั้งสิ่งของ แรงกาย กำลังใจ จากพี่น้องชาวไทยไปสู่เด็กๆ ผู้พิการ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ องค์กรการกุศล และทุกๆ พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 3C15

ถนน เจริญนคร แขวงคลองตันไทร

เขตคลองสาน กรุเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ 02-860-1358


มูลนิธิชุมชนสุขสันต์

http://www.happycommunityfoundation.org

 

วิสัยทัศน์ของมูลนิธิชุมชนสุขสันต์คือการขับเคลื่อนมูลนิธิในการให้บริการชุมชนในประเทศไทยด้วยการให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา สุขภาพ และคุณค่าของความเป็นครอบครัวและเพื่อความพอเพียงในระดับชุมชน

 

มูลนิธิชุมชนสุขสันต์

131 ถนนกรุงเทพกรีฑา 7 หัวหมาก

บางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร : 02-3469-120

อี-เมล์  hcf.bkk@gmail.com


มูลนิธิรักษ์ไทย

http://www.raksthai.org/

มูลนิธิรักษ์ไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลซึ่งเป็นเป็นองค์กรฯ แห่งแรกในเอเซียที่เป็นสมาชิกของ CARE International

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกลในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

 

มูลนิธิรักษ์ไทย (สำนักงานกรุงเทพ)

185 ถนนประดิพัทธ์ ซอย 6 สามเสนใน

พญาไท กรุงเทพ 10400

โทร : 02-265-6888

อี-เมล์ : info@rakthai.org


วายแวม ประเทศไทย

http://www.ywamthai.org/

 

พันธกิจ

วายแวม ประเทศไทยมีพันธสัญญาในการแสดงให้เห็นถึงอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าผ่านการฝึกอบรม การเผยแพร่ศาสนาและกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงออกถึงความเมตตาด้วยความร่วมมือกับโบสถ์ประจำท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ

 

ติดต่อ

วายแวม ประเทศไทย

ตู้ ปณ 20

ทุ่งเศรษฐี กรุงเทพ 10263

โทรศัพท์ 02-752-818.


ศูนย์คามิเลี่ยน ระยอง

http://www.camillianhomelatkrabang.org/camillian-social-center-rayong/

 

ศูนย์คามิเลี่ยน ระยอง เป็นศูนย์ที่ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อไวรัส HIV/AIDS และถูกทอดทิ้ง ด้วยการจัดหาที่พักอาศัย การดูแลสุขภาพ ตลอดรวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

 

ติดต่อ

ศูนย์คามิเลี่ยน ระยอง

1/1 ซอยคีรี ห้วยโป่ง

อำเภอเมือง จ้งหว้ดระยอง

โทร: 038 685-480 

 

 กลับสู่หน้าหลัก                                                                            หน้า 1,2                                                              ไปยังหน้าถัดไป >