สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ 

http://www.apsw-thailand.org/

 

บ้านพักฉุกเฉินนี้ได้ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาต่างๆจากทั่วประเทศ จำนวนมากกว่า 50,000 ราย โดยเฉลี่ยมีผู้รับความช่วยเหลือพักอาศัยราววันละ 140 คน ความช่วยเหลือที่จัดให้เช่น

·      อาหาร ที่พักฉุกเฉิน การดูแลสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ

·      การศึกษาและการฝึกอาชีพ และการฝึกอบรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาเยาวชน

·      สายด่วนบริการการให้คำปรึกษา


รายงานผลการประเมินสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ พ.ศ.2564
APSW Review 2021 TH.pdf
Adobe Acrobat Document 135.9 KB
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รายงานประจำปี 2564
ANNUAL REPORT 2021.pdf
Adobe Acrobat Document 8.3 MB
Pook, 14, with her 11-day-old baby at the Association for the Promotion of the Status of Women in Bangkok, on October 29, 2013
Pook, 14, with her 11-day-old baby at the Association for the Promotion of the Status of Women in Bangkok, on October 29, 2013

Thai teen pregnancy on the rise as sex education misses the young

Days away from giving birth and living apart from her family, 16-year-old Ying is one of a growing number of Thai teenagers to fall pregnant every year in a country where sex education is focused on the married.

 

Despite its anything-goes image, Thailand has a conservative streak, meaning that young people are told to abstain from intercourse altogether instead of being educated about using protection, a situation that experts say has driven soaring rates of teenage pregnancy.

 

Read full article......

Bangkok Post: Published: 17 Jan 2014