ศูนย์ธารชีวิต

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมศูนย์ธารชีวิต

http://folptty.org/

รายงานการประเมินศูนย์ธารชีวิตฉบับภาษาไทยกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ