ศูนย์ธารชีวิต

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมศูนย์ธารชีวิต

http://folptty.org/

มูลนิธิศูนย์ธารชีวิตไม่ได้เพียงแค่มอบสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ด้อยโอกาสอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่จะได้พักอาศัยระหว่างวันและได้รับการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังมอบอนาคตทางการศึกษา ศีลธรรม และหลักจริยธรรม เพื่อที่เด็กๆ จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

 

ศูนย์ธารชีวิตสำหรับสตรีมีการจัดอบรมวิชาชีพทางเลือกอื่นสำหรับผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนในเมืองพัทยา เพื่อที่จะสามารถยกระดับชีวิตออกจากวงจรธุรกิจทางเพศ

 

รายงานผลการประเมินมูลนิธิฯ ภาษาไทยยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ท่านสามารถดูรายงานภาษาอังกฤษได้จากลิงค์ข้างล่าง

 

รายงานการประเมินภาษาอังกฤษ