มูลนิธิแสงไทยดรุณ

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมครอบครัวจ้าวเจริญพร
ครอบครัวจ้าวเจริญพร

มูลนิธิแสงไทยดรุณ

http://www.lightforkids.org/

 

คุณนิพนธ์ จ้าวเจริญพร : ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ

 

 

มูลนิธิแสงไทยดรุณ หรือบ้านแสงไทยดรุณ เป็นบ้านสำหรับเด็กกำพร้าและยากไร้ดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร   ดำเนินการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตอนเหนือของประเทศไทย  ภาระกิจของมูลนิธิฯ คือจัดหาโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กกำพร้าและยากไร้ในโรงเรียนของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านมูลนิธิฯ ยังได้ทำพิธีศาสนาคริสต์ ณ โบสถ์ของมูลนิธิทุกวันอาทิตย์โดยเปิดให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเข้าร่วมพิธีด้วยปัจจุบันมูลนิธิแสงไทยดรุณมีเด็กอยู่ในความปกครองทั้งสิ้น 41 ราย ทุกคนกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่แตกต่างกันซึ่งได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ

 

 

ปัจจุบันมูลนิธิแสงไทยดรุณมีเด็กอยู่ในความปกครองทั้งสิ้น 41 ราย ทุกคนกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่แตกต่างกันซึ่งได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ

มูลนิธิแสงไทยดรุณได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในวันที่ 25 สิงหาคม 2552 หมายเลขทะเบียน 260

 

ติดต่อ :   มูลนิธิแสงไทยดรุณ

                 122 หมู่ 2 ตำบลหนองหาน, อำเภอสันทราย

             จังหวัด เชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท์        :  +66 86 921 5651

                       +66 85 041 1461

 

วิสัยทัศน์ของมูลนิธิแสงไทยดรุณ มาจากพระคำภีร์ไบเบิ้ล เจมส์ 1.27 ที่กล่าวว่า

"ธรรมที่บริสุทธิ์ที่เป็นที่ยอมรับและอยู่ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าคือ การบรรเทาทุกข์

ของเด็กผู้ถูกทอดทิ้ง และหญิงหม้ายเพื่อช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นพ้นจากมลทินที่ทำให้โลกนี้ตกอยู่ในบาป"


ผลการประเมินมูลนิธิไทยแสงดรุณ
Light For Kids Foundation (3).pdf
Adobe Acrobat Document 86.0 KB