มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET foundation)

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (ชื่อเดิม เดอะสติวเด้นทรัสท์)

 

ภารกิจหลักของมูลนิธิิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย คือการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในโรงเรียนมัธยมปลาย วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษาทั้งหมดของมูลนิธิิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย เป็นทุนในระยะยาวและสนับสนุนนักเรียนตลอดเส้นทางการศึกษาของเขา ตั้งแต่การศึกษาในปัจจุบัน จนกระทั่งถึงระดับสูง

 

โครงการทุนการศึกษา:ในปีพ.ศ.2555 มูลนิธิมูลนิธิิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนระยะยาวสำหรับทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 1,293 ทุน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีนั้นเป็นเงินจำนวน 16.59 ล้านบาท

 

โครงการสวัสดิการสำหรับนักศึกษา: ในปี พ.ศ.2555 มูลนิธิิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยได้มอบทุนสวัสดิการสำหรับนักเรียน จำนวน 886 ทุน มีมูลค่ารวม 3.18 ล้านบาท

 

ในปี 2012 มูลนิธิิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ได้รับการตรวจสอบบัญชี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารงานน้อยกว่า 3% ของรายได้ ถึงแม้ว่าเงินบริจาคส่วนใหญ่ องค์กรผู้บริจาคจะระบุตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคก็ตาม

 

สามารถดูงบการเงินตรวจสอบได้


มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The Set Foundation)
ผู้บริหารมูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย ได้กรุณาส่ง รายละเอียด ภาพรวมชองมูลนิธิมาให้เรา แม้ว่าเรายังไม่ได้เยี่ยมชม มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทยในขณะนี้
SET Foundation_Thai_Rev27Nov13.pdf
Adobe Acrobat Document 134.7 KB
SET Foundation 2012 Audited Financial Report
SET Foundation 2012 audit pdf.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
SET Foundation 2013 Audited Financial Report
SET Foundation 2013 audit pdf.pdf
Adobe Acrobat Document 855.4 KB