การประเมินมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณี       นิวัฒนา

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณี นิวัฒนา

http://www.fscc.or.th/

 

 

มูลนิธิเด็กออ่นในสลัมฯ เป็นมูลนิธิฯ ที่อุทิศตนด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความเสี่ยง และจากครอบครัวที่ประสพภาวะวิกฤติที่พ่อ และแม่ของเด็กไม่สามารถให้การดูแลเด็กได้  ทั้งนี้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ มีการดำเนินงานในเชิงรุกด้วยการเข้าไปในชุมชนแออัด ให้การอบรม จัดตั้งแกนนำ ตลอดรวมถึง เป็นศุนย์กลางการฝึกอบรมให้กับผู้ทำหน้าที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

 

ทีมงานของสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายฉบับภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้

รายงานการประเมินฉบับภาษาไทยอยู่ในระหว่างดำเนินการแปล