มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

http://www.inetfoundation.or.th/ในโลกสมัยใหม่อย่างในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าว มีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายที่เราบริโภคผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในแต่ละวัน

 

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ด้วยวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้กับประชาชนและชุมชนที่อยู่ห่างไกล รวมทั้งประชาชนผู้ด้อยโอกาส ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงและบริโภคสารสนเทศเหล่านั้นอย่างเหมาะสม แต่ยังได้ทุ่มเทในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ร่วมไปกับกิจกรรมสาธารณะกุศลในการทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการรับบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น นำไปแจกจ่ายให้กับเด็กที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร

ทีมงานของสมาคมกิฟวิ่ง แบ็คได้รับโอกาสที่ดีในการเข้าเยี่ยมสำนักงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และได้สัมภาษณ์คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิฯ ผู้ซึ่งมีความเต็มใจอย่างยิ่งในการให้ข้อมูลของมูลนิธิฯ กับทีมงาน


กรุณาดาวน์โหลดผลการประเมินมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้


รายงานการประเมินมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พ.ศ.2557
ผลการประเมินมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา
Adobe Acrobat Document 114.6 KB