มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวม 

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

 

 

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเป็นหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายเป็นสถานรองรับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก่ เด็กเร่ร่อน ลูกกรรมกรก่อสร้าง เด็กกําพร้า เด็กพ่อแม่ต้องโทษจําคุก เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ พร้อมกับมีการแก้ไขปัญหาของเด็กโดยการ ฟื้นฟู และพัฒนา ให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ภายใต้บรรยากาศแห่งความอบอุ่น ความรัก ความเข้าใจ การให้อภัย และการให้โอกาส ตลอดจนให้ได้รับการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

 

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มีโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ (ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 18 ท่าน และ 6 ท่านเป็นผู้บริหารและธุรการ) โครงการที่สำคัญมีดังนี้

 

บ้านสร้างสรรค์เด็กที่รังสิต สำหรับเด็กชาย 36 คนที่มาจากข้างถนน

 

บ้านอุปถัมภ์เด็กที่ถนนแจ้งวัฒนะ ดอนเมือง กรุงเทพ สำหรับเด็กหญิง 50 คน

 

โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กชนบทโดยให้ความช่วยเหลือเด็กๆประมาณ 400 คนทั่วประเทศ

 


Foundation For the Better Life of Children Review
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เราได้ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในเต็มเพื่อประเมินการทำงานของมูลนิธินี้
ท่านสามารถดาวน์โหลดและอ่านรายงานผลการประเมินของเราได้ที่นี่
Foundation for the Better Life of Childr
Adobe Acrobat Document 104.8 KB