มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมสตรีอาสาปราบวัณโรคเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคถึงที่พักอาศัยพร้อมกับมอบเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ผู้ป่วย
สตรีอาสาปราบวัณโรคเยี่ยมผู้ป่วยวัณโรคถึงที่พักอาศัยพร้อมกับมอบเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้ผู้ป่วย

 

มูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์

http://www.tbhivfoundation.org/

การปฏิบัติงานกับชุมชนในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ ได้ช่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อวัณโรคและเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ที่ยากจนหลายต่อหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นนั้นน้อยมาก  บ่อยครั้งที่อาสาสมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้ประสบคือการขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่เป็นมาตราฐานจากภาครัฐของผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธ์

 

ด้วยความเสียสละอันประเมินค่าไม่ได้ของกลุ่มสตรีอาสาในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ได้รวมตัวสร้างกลุ่มเพื่อดำเนินการด้านการกุศลในอันที่จะใช้ความพยายามในการช่วยผู้ป่วยที่ยากจนเหล่านั้นผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ที่กลุ่มอาสาสมัครได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น ซึ่งรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้ในการเดินทางของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตระหว่างการรักษาเป็นต้น ตลอดรวมทั้งจัดโครงการอบรมให้ความรู้เรี่องที่เกี่ยวกับเชื้อโรคดังกล่าวด้วย

 

กรุณาพิจารณาผลการประเมินมูลนิธิของคณะทำงานตามไฟล์เอกสารที่แนบมา


รายงานการประเมินมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ พ.ศ.2556
THRF Rview Thai Version.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
บทความจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เรื่อง การต่อสู้โรคเอดส์
Bangkok Post article HIV BAttle 06Oct14.
Adobe Acrobat Document 40.1 KB
Tuberculosis 170814 Bangkok Post article
Adobe Acrobat Document 139.4 KB