มูลนิธิฟันด์อีสาน

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิฟันด์อีสาน

http://www.fund-isaan.org/

 

มูลนิธิฟันด์อีสานมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการสอนภาษาอังกฤษของครูไทยผ่านอาสาสมัครของมูลนิธิผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กับครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษด้วยการเพิ่มกระบวนการสอนด้วยการใช้ซอฟแวร์และคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ไม่เพียงแต่เท่านั้นมูลนิธิฟันด์อีสานยังได้จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นไปที่ด้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

 

โครงการฟันด์อีสานก่อตั้งขึ้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ซึ่งบริหารงานโดยมูลนิธิกษัตริย์บาวดูอิน แห่งประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในประเทศโลกที่สาม

 

ท่านสามารถอ่านรายงานการประเมินของมูลนิธิฟันด์อีสานตามเอกสารที่แนบมาข้างล่างนี้

 

 

รายงานการประเมินมูลนิธิฟันด์อีสานปี พ.ศ. 2559
Fund Isaan Foundation Thai Review.pdf
Adobe Acrobat Document 398.7 KB