มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย

http://www.tldf.org

 

มูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือจำกัดไว้เฉพาะกลุ่มศาสนา จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมโดยชุมชน เพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของชาวลาหู่

 

หน้าที่ของมูลนิธิฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

- พัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่งของศักยภาพในการพัฒนาแบบบูรณาการของชุมชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการศีกษาสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้หญิง

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพของชุมชน

- ส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพในสิทธิมนุษยชน

- ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน

 

ท่านสามารถดูรายละเอียดรายงานผลการประเมินของมูลนิธิฯ ได้ในเอกสารแนบข้างล่าง

 


Thailand Lahu Development Foundation Review 2018
TLDF Charity Review v. 30052019.pdf
Adobe Acrobat Document 115.8 KB
รายงานผลการประเมินมูลนิธิพัฒนาลาหู่ในประเทศไทย 2561
TLDF Charity Review v 11072019.pdf
Adobe Acrobat Document 255.7 KB