มูลนิธิบ้านจริงใจ

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิบ้านจริงใจ

http://www.baanjingjai.com/

 

มูลนิธิบ้านจริงใจให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยง ด้วยการให้ที่พักอาศัย สนับสนุนด้วยการให้การศึกษาและอบรมจริยธรรมตามความเชื่อในคริสตศาสนา อีกทั้งยังให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ปราถนาจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ปัจจุบันให้การดูแลเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น 83 คน ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน จนถึงระดับมหาวิทยาลัย

 

ท่านสามารถอ่านรายงานการประเมินตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

รายงานผลการประเมินมูลนิธิบ้านจริงใจประจำปี พ.ศ.2558
มูลนิธิบ้านจริงใจรายงานการประเมิน.pdf
Adobe Acrobat Document 405.6 KB