มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://mnk.thaiportal.net/

 

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2504 จากข้อเสนอแนะของที่ประชุมสัมมนาว่าด้วยจริยศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้จัดขึ้น โดยเงินทุนซึ่งมีผู้บริจาคในเดือนสิงหาคม 2504 และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเงินทุนเริ่มต้นเพื่อนำดอกผลไปใช้ในการจัดสรรทุนการศึกษา มูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับมูลนิธิฯ ให้อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2504

 

เป้าหมายหลักของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คือการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นไปยังให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาในรูปแบบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง  ในปี พ.ศ.2553 มีนักเรียนขาดแคลนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ทั้งสิ้น 819 คน โดยผู้บริจาคในรูปองค์กร และบุคคลผ่านมายังมูลนิธิฯ

 

 

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศล ไม่แสวงหาผลกำไร โดยผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ หมายเลขทะเบียนลำดับที่ 41

 

 


รายงานการประเมินมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2556
ทีมงานได้รับความกรุณาจากท่านผู้บริหารมูลนิธิฯ ในการส่งรายงานการเงินประจำปี 2556 ในเดือน กรกฏาคม 2556 เพื่อปรังปรุงผลการเมินต่อเนื่องหลังจากได้รับรายงานการเงินประจำปี 2555
ผลการประเมินมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคล
Adobe Acrobat Document 108.7 KB