มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

http://www.blind.or.th/

 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ และศาสนา ด้วยการจัดการฝึกอบรมอาชีพเพื่อให้ผู้พิการได้มีชีวิตอย่างปกติสุข  มูลนิธิยังได้ร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้พิการทางสายตา

 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2482 โดยมิส เจนีวีฟ คอลฟิวด์ ชาวอเมริกันผู้ซึ่งจัดตั้งโรงเรียนสำหรับคนตาบอดขึ้นแห่งแรกในประเทศไทย 

 

เงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 75

 

รายงานการประเมินภาษาไทยกำลังดำเนินการแปล ท่านสามารถอ่านรายงานการประเมินภาษาอังกฤษได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

 

รายงานการประเมินภาษาอังกฤษ