มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมการเข้ารับรางวัลองค์กรเพื่อคนพิการดีเด่นในจังหวัดนครปฐม จากขวา คุณวสันต์ แสนเวียน ผู้ก่อตั้งแลผู้อำนวยการมูลนิธิฯ
การเข้ารับรางวัลองค์กรเพื่อคนพิการดีเด่นในจังหวัดนครปฐม จากขวา คุณวสันต์ แสนเวียน ผู้ก่อตั้งแลผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

http://www.ccdthailand.org/index.php

 

 มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรการกุศลของคริสเตียนซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถานสงเคราะห์เด็กพิการของรัฐบาลรวมทั้งชุมชนด้วยการบริการด้านการฟื้นฟู บำบัด ให้กับเด็กพิการที่อาศัยในสถานสงเคราะห์และในชุมชนตลอดรวมถึงบ้านพักเด็กพิการของมูลนิธิฯ

 

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการได้เริ่มดำเนินการในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งรวมถึงสถานสงเคราะห์เด็กพิการ ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้มูลนิธิยังมีฐานการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และชัยนาท

 

บริการของมูลนิธิฯ รวมถึงสถานที่พักอาศัยเด็กพิการ ศูนย์ดูแลเด็กพิการระหว่างวัน 4 แห่ง โครงการฟื้นฟูเด็กพิการในชุมชนต่างๆ การฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กพิการ พี่เลี้ยง ครู และบุคคลากรที่ต้องปฏิบัติงานกับเด็กพิการที่มีความเสี่ยง อีกทั้งเครือข่ายที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการดูแลเด็กพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือชุมชนแบบบูรณการให้กับเด็กพิการในโรงเรียนและในสถานที่ต่างๆ   องค์กรกุศลที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกับมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการจากประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเป็นประจำกับมูลนิธิฯ ตลอดรวมทั้งการสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการมุ่งเน้นกิจกรรมไปยังการฟื้นฟู กายภาพบำบัดให้กับเด็กพิการโดยเฉพาะ ทั้งในศูนย์ของมูลนิธิฯ ที่จัดตั้งขึ้นในสถานสงเคราะห์เด็กพิการของรัฐบาล และที่บ้านสายรุ้งที่ตั้งขึ้นในชุมชนของมูลนิธิฯ  โดยดำเนินงานร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กพิการของรัฐบาลที่ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเบื้องต้น ซึ่งมีเด็กพิการอาศัยอยู่กว่า 2000 พันราย ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ให้กับเด็กมากกว่า 500 ราย ซึ่งรวมทั้งครอบครัวของเด็กภายใต้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

 

 


รายงานการประเมินมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ พ.ศ. 2556
CCD Review Revised Version updated Thai
Adobe Acrobat Document 115.9 KB
รายงานประจำปีมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ พ.ศ.2556
รายงานประจำปี พ.ศ.2556.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
รายงานการประเมินมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ พ.ศ. 2559
CCD Review ภาษาไทยปี 2015.pdf
Adobe Acrobat Document 307.1 KB