มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมการเข้ารับรางวัลองค์กรเพื่อคนพิการดีเด่นในจังหวัดนครปฐม จากขวา คุณวสันต์ แสนเวียน ผู้ก่อตั้งแลผู้อำนวยการมูลนิธิฯ
การเข้ารับรางวัลองค์กรเพื่อคนพิการดีเด่นในจังหวัดนครปฐม จากขวา คุณวสันต์ แสนเวียน ผู้ก่อตั้งแลผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

http://www.ccdthailand.org/index.php

 

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ เป็นองค์กรการกุศลของคริสเตียนซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถานสงเคราะห์เด็กพิการของรัฐบาลรวมทั้งชุมชนด้วยการบริการด้านการฟื้นฟู บำบัด ให้กับเด็กพิการที่อาศัยในสถานสงเคราะห์และในชุมชนตลอดรวมถึงบ้านพักเด็กพิการของมูลนิธิฯ

 

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการได้เริ่มดำเนินการในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งรวมถึงสถานสงเคราะห์เด็กพิการ ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้มูลนิธิยังมีฐานการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และชัยนาท

 

บริการของมูลนิธิฯ รวมถึงสถานที่พักอาศัยเด็กพิการ ศูนย์ดูแลเด็กพิการระหว่างวัน 4 แห่ง โครงการฟื้นฟูเด็กพิการในชุมชนต่างๆ การฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กพิการ พี่เลี้ยง ครู และบุคคลากรที่ต้องปฏิบัติงานกับเด็กพิการที่มีความเสี่ยง อีกทั้งเครือข่ายที่ครอบคลุมไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการแบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรเพื่อการพัฒนาการดูแลเด็กพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือชุมชนแบบบูรณการให้กับเด็กพิการในโรงเรียนและในสถานที่ต่างๆ   องค์กรกุศลที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกับมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการจากประเทศเวียดนาม กัมพูชา และลาว ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเป็นประจำกับมูลนิธิฯ ตลอดรวมทั้งการสร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

 

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการมุ่งเน้นกิจกรรมไปยังการฟื้นฟู กายภาพบำบัดให้กับเด็กพิการโดยเฉพาะ ทั้งในศูนย์ของมูลนิธิฯ ที่จัดตั้งขึ้นในสถานสงเคราะห์เด็กพิการของรัฐบาล และที่บ้านสายรุ้งที่ตั้งขึ้นในชุมชนของมูลนิธิฯ  โดยดำเนินงานร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กพิการของรัฐบาลที่ตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นเบื้องต้น ซึ่งมีเด็กพิการอาศัยอยู่กว่า 2000 พันราย ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือในการฟื้นฟู และกายภาพบำบัด ให้กับเด็กมากกว่า 500 ราย ซึ่งรวมทั้งครอบครัวของเด็กภายใต้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ

 

 


รายงานผลการประเมินมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ พ.ศ. 2564
CCD Review 2021 ภาษาไทย.pdf
Adobe Acrobat Document 471.0 KB