มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง

 

มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่องให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อช่วยให้เด็กที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ปัจจุบันมูลนิธิการศีกษาต่อเนื่องได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดีกว่าร้อยคนทั่วประเทศ ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

มูลนิธิการศึกษาต่อเนื่องก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 และดำเนินงานโดยอาสาสมัครซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นนักเรียนที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ และสำเร็จการศึกษา มูลนิธิฯ ไม่มีพนักงานประจำ นักเรียนที่เคยได้รับทุนการศึกษาและสำเร็จการศึกษากว่า 300 คน ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ตั้งแต่ปีที่ก่อตั้ง

 

กรุณาอ่านรายงานผลการประเมินมูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง ตามไฟล์ ที่แนบมาข้างล่างนี้


รายงานผลการประเมินมูลนิธิการศึกษาต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2558
Thai Pestalozzi Foundation Review Thai V
Adobe Acrobat Document 453.4 KB