มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวมมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน 

ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เป็นองค์การกุศลที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นอนาคตของประเทศ

 

ในปี พ.ศ.2558 นับเป็นปีที่พิเศษอีกปีหนึ่งของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน 

เป็นปีที่ฉลองครบรอบ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิและ เป็นปีครบรอบ 40 ปีในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในประเทศไทย

 

ตั้งแต่มูลนิธิฯ ได้รับการก่อตั้งขึ้น มีเด็กมากกว่า 57,000 คน ใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับการยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการต่างๆ ที่มูลนิธิฯ ดำเนินงาน

 

โครงการในพระดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผ่านมูลนิธิฯ กว่า 1 ปีที่ผ่านมาได้ปรับปรุงอาคารเรียนและระบบน้ำในโรงเรียนให้กับเด็กนักเรียนมากกว่า 25,000 คน จาก 98 โรงเรียนใน 35 จังหวัดทั่วประเทศ

 

ศูนย์ดูแลเด็กของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ เป็นโครงการนำร่องที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนด้วยการพัฒนาผ่าน "องค์กรชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ที่ได้รับการจัดตั้งโดยชุมชนและบริหารงานโดยชุมชนผ่านมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ

 

ท่านสามารถอ่านรายงานผลการประเมินมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ตามไฟล์ที่แนบข้างล่างนี้


รายงานผลการประเมินมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถั
CCF Review Thai.pdf
Adobe Acrobat Document 493.1 KB