วิธีการจัดอันดับ

ทีมงานกิฟวิ่งแบค แอสซอคได้นำระบบการจัดอันดับองค์กรการกุศลจาก Charity Navigator ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับองค์กรสาธารณะกุศลที่ดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกา www.charitynavigator.org มาประยุกต์ใช้ในการจัดอันดับ ซึ่งดัชนีชี้วัดในการจัดอันดับของ Charity Navigator ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยปราศจากอคติ มีเป้าหมาย และเป็นระบบการจัดอันดับที่อยู่พื้นฐานของการให้คะแนนเป็นตัวเลขที่ชัดเจน ทั้งนี้ กว่า 7000 องค์กรสาธารณะกุศลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการจัดอันดับโดย Charity Navigator

    

ทีมงานได้นำมาใช้ในการจัดอันดับองค์กรสาธารณะกุศลในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ ซึ่งระบบดังกล่าวมีดัชนีชี้วัดที่ถูกกำหนดไว้ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรการกุศลอย่างกว้างๆ บนปัจจัยหลัก ที่แบ่งได้เป็นสองปัจจัยดังนี้

 

     1. สภาพทางการเงินขององค์กร และ     2.  ความรับผิดชอบและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการชี้วัดการจัดอันดับบางประการให้เข้ากับรูปแบบองค์กรสาธารณะกุศลที่อยู่ในประเทศไทยและภูมิภาคนี้  ทีมงานได้ดำเนินการจัดอันดับโดยอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะขององค์กรสาธารณะกุศลนั้นๆ ทีมีอยู่ในสื่อต่างๆ อาทิเช่นบนเวปไซต์ขององค์กรสาธารณะกุศลเอง รวมทั้งนำผลการประเมินของทีมงานมาใช้ในการจัดอันดับดังกล่าวด้วย

 

ทั้งนี้ทีมงานฯ ได้นำหลักเกณฑ์การจัดอันดับในการให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนักในแต่ละหัวข้อภายใต้หลักเกณฑ์ในการจัดอันดับแต่ละปัจจัยคะแนนรวมที่ได้จะแทนที่ด้วยรูปดาวตั้งแต่ 0 ถึง 4 ดาวขึ้นอยู่กับผลรวมของคะแนน โดยจะจำแนกหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดของแต่ละปัจจัยในสองหัวข้อใหญ่ คือประสิทธิภาพทางการเงิน และ ธรรมาภิบาล   คะแนนจากสองหัวข้อใหญ่ดังกล่าวจะถูกรวมกันเข้าเพื่อนำมาคำนวณหาผลรวม  โดยเบื้องต้นทีมงานได้จัดอันดับให้กับองค์การสาธารณะกุศลที่ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานจากทีมงาน และจะดำเนินการจัดอันดับให้กับองค์กรสาธารณะกุศลที่อยู่บนรายชื่อองค์กรการกุศลประเภทต่างๆ บนเว็บไซต์ของทีมงานต่อไป

 

 

ทั้งทีมงานได้แนบไฟล์แบบฟอร์มการจัดอันดับมาให้ท่านได้พิจารณาถึงวิธีการที่ใช้ในการจัดอันดับรวมทั้งการคำนวณการให้คะแนนรวมให้กับองค์กรการกุศล

 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดอันดับประสิทธิภาพด้านการเงินเพื่อศึกษาวิธีการที่ทีมงานใช้ในการจัดอันดับด้านการเงินขององค์กรการกุศล

แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านการเงิน
ตัวอย่างภาษาไทยในการจัดอันดับ FE.pdf
Adobe Acrobat Document 39.8 KB


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดอันดับธรรมาภิบาลเพื่อศึกษาวิธีการที่ทีมงานใช้ในการจัดอันดับธรรมาภิบาลขององค์กรการกุศล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรวมคะแนนเพื่อการจัดอันดับองค์กรสาธารณะกุศล

แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดความรับผิดชอบและความโปร่งใส
ตัวอย่างภาษาไทยในการจัดอันดับ FE.pdf
Adobe Acrobat Document 39.8 KB
แบบฟอร์มดัชนีชี้วัดรวม
ตัวอย่างภาษาไทยในการจัดอันดับ CR.pdf
Adobe Acrobat Document 42.9 KB
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP
UNESCAP+-+What+is+good+governance.pdf
Adobe Acrobat Document 42.1 KB
บทความ "What is Good Governance?" ของ UNESCAP ถอดความภาษาไทยโดยทีมงานกิฟวิ่ง แบค
ธรรมาภิบาลคืออะไร.pdf
Adobe Acrobat Document 77.1 KB