องค์กรการกุศลเพื่อพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชน 

< กลับไปยังหน้าก่อน                                                             หน้า 1,2                                                                        กลับสู่หน้าหลัก                           

มูลนิธิกองทุนไทย

http://tff.or.th/

 

มูลนิธิกองทุนไทยมุ่งสานต่องานพัฒนาสังคมตั้งแต่ในระดับฐานราก เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดี เข้มแข็งและเติบโตอย่างสมดุลย์และยั่งยืน เมื่อสามารถพัฒนาฐานรากของสังคม ให้เกิดความเข้มแข็งได้แล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งได้ต่อไป

 

พันธกิจ

ดำเนินงานด้านงานพัฒนาที่มุ่งสู่การขับเคลื่อนชุมชนฐานรากให้เกิดการพัฒนาในมิติต่างๆอย่างครบวงจร

    1. เชื่อมประสานด้านการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อกระจายไปสู่ชุมชน

    2. พัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และนวัตกรรมต่างๆ ไปพัฒนาศักยภาพคนทำงานด้านพัฒนา

    3. สร้างการรับรู้ และเป็นสื่อกระจายข่าวด้านงานพัฒนา ไปสู่สาธารณะ

    4. สร้างโอกาส ให้สาธารณะ/คนในสังคม สามารถมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนาได้

 

ติดต่อ 

มูลนิธิกองทุนไทย

ที่อยู่ 2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ : (02) 314 4112-3

โทรสาร : (02) 718 1850

 

Email : dsc@tff.or.th


มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ต)

https://www.facebook.com/aidsnetne


มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ เป็นมูลนิธิฯ ที่ทำงานด้านสุขภาพ : HIV/Aids  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  วัณโรค  สุขภาวะทางเพศ 

กลุ่มเป้าหมาย :  ในทุกกลุ่มประชากร  เช่น  คนไทย กลุ่มเด็กและเยาวชน   ผู้ปกครองเด็ก แกนนำชุมชน  กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  องค์กรภาคีภาครัฐ  ภาคเอกชน   และต่างประเทศ เป็นแรงงานข้ามชาติ พม่า  ลาว  และกัมพูชา

ติดต่อ :

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) สำนักงานภาคอีสาน

ที่อยู่ 9/32 หมู่บ้านพิมานธานี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-467191 แฟกซ์ 043-467327  E-mail : aidsnetne@yahoo.com  

 


 

 

< กลับไปยังหน้าก่อน                                                                                      หน้า 1,2                                                                            กลับไปหน้าหลัก