คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

ประสิทธิภาพด้านการเงิน

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

คะแนนรวม


คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ ชียงราย

http://www.camillianchiangrai.org/


"เราจะรับใช้ผู้ป่วยด้วยความรักดุจมารดาที่มีต่อบุตรคนเดียวที่กาลังเจ็บป่วย และพร้อมที่จะรับใช้ผู้ป่วยแม้ต้องเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ”  

นักบุญคามิโล เดอ เลอลิส


คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงรายได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี2535 จากกิจการเริ่มแรกที่ให้การช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเรื้อนที่หมู่บ้านศรีวิเชียรนั้นได้ขยายกว้างออกไปโดยได้ตระหนักถึงชุมชนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลและเด็ก ที่ต้องการความช่วยเหลือในภาคเหนือของประเทศไทย เราจึงได้ขยายความช่วยเหลือมาสู่ลูกหลานของผู้ปุวยโรคเรื้อน เด็กชาวเขาที่ยากจน กาพร้า หรือ พิการ และมีปัญหาทางการเรียนรู้


จุดมุ่งหมายของเราคือทำให้มั่นใจว่าเด็กชาวเขาและชุนชนของพวกเขาจะได้รับโอกาสในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่ง เด็กยากไร้ด้อยโอกาสและชุมชนชาวเขาที่เราให้การช่วยเหลือจะสามารถเข้าถึงการบริการพื้นฐานทางสังคม ทางการแพทย์ และการศึกษา โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติและศาสนาอย่างเท่าเทียม


ท่านสามารถอ่านผลการประเมิน คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย โดยการดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาข้างล่างนี้


รายงานการประเมิน คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย พ.ศ.2557
Camillian Social Center Review ภาษาไทย.p
Adobe Acrobat Document 570.5 KB
รายงานประจำปี พ.ศ.2556 คามิเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย
Annual Report 2013-Final NGO.pdf
Adobe Acrobat Document 18.5 MB